ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ РАДИ ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС

О. В. Олендарьов

Анотація


Метою статті є характеристика гендерної рівності як основного завдання Держав-учасниць Ради Європи, визначення проблем приведення законодавства України до acquis ЄС у цій сфері та надання пропозицій щодо їх вирішення. Проаналізувавши національне законодавство України, автор констатує, що на першому місці в нормах права зазначено жінок, а на другому чоловіків. А от на європейському рівні, у Директивах ЄС навпаки, на першому місці згадуються чоловіки. Зазначається, що таке положення речей свідчить про очевидне досягнення балансу в правовому регулюванні прав і чоловіків, і жінок у Європі – той стан, коли суспільство сприймає гендерну рівність як цивілізований підхід у правовому регулюванні. А от в Україні така вказівка спочатку саме на жінок дозволяє констатувати все ж певні настрої суспільства, коли є стереотипи, що в пріоритеті знаходяться чоловіки й тому законодавці для підкреслення гостроти проблеми, доцільності приділення до неї уваги акцентують увагу на необхідності встановлення гендерної рівності, зайвий раз наголошуючи саме на правах жінок. Робиться висновок, що наукова доктрина має паритетно підходити до досліджень проблем гендерної рівності, приділяти увагу проблемам рівного доступу чоловіків, зокрема як осіб з сімейними обов’язками і без такого статусу до користування різними правами, що має утверджувати сучасне цивілізоване право. Очевидно, що європейська правова доктрина гендерної рівності підлягає ще більшому дослідженню в Україні для правильного усвідомлення принципових положень її змісту, транспонування положень acquis ЄС до національного законодавства України та утвердження дійсної гендерної рівності, а не відстоювання прав жінок за рахунок зрушень прав чоловіків на друге місце

Ключові слова


єдність і диференціація норм трудового права, гендерна рівність у трудових відносинах, жінки, трудові права, права жінок, дискримінація, заборона дискимінації, гідна праця, право на працю, гендерна нерівність, зайнятість, соціальний захист

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо ни: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 984_011/.

Case of Konstantin Markin v. Russia. European Court of Human Rights. Strasbourg. March 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22itemid%22:[%22001-109868%22].

Клименко М.В. Гендерна рівність у трудових правовідносинах: міжнародно-правове регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021 №65. С. 171–175. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/33.pdf.

Коваленко О. О. Єдність та диференціація як правова категорія. України: зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди. Право. Харків, 2017. Вип. 27. С. 85–90.

Коваленко О. О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом за кону Про працю: зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Ско вороди. Право. Харків, 2020. Вип.31. С. 58–65.

Коваленко О. О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці: зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С.Сковороди. Право. Харків, 2021. Вип. 34. С. 24–31.

Коваленко О. О. Шабанов Р. І. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 128–135.

Красюк Т.В., Тітова В.І. Гендерна рівність у трудових відносинах. Юридич ний науковий електронний журнал. 2020. №8. С.237-240. URL: http://lsej.org.ua/8_2020/ 61.pdf.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Перелік Директив Ради Європейського Союзу. Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/7824.html?PrintVersion.

Колєснік Т.В. Гендерна нерівність у трудових правовідносинах: актуальні питання. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків 5 квіт. 2019 р. Харків : Юрайт. 2019. С. 66–69.

Конвенція про захист прав і основополож них свобод. 04.11.1950. Рада Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Tex
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.