ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА

О. Ф. Цуварев

Анотація


Метою статті є окреслення концептуального змісту соціальної функції трудового права та характеристика її як центрального засобу досягнення соціальної справедливості. Зроблено акцент на необхідності реалізації соціального призначення трудового права. Проаналізовано поняття соціальної справедливості та соціального призначення. Висвітлено досвід європейських країн щодо застосування положень соціальної справедливості та гідної праці. Визначено проблеми, які виникають при реалізації соціальної функції у сфері трудових правовідносин. Функції права виокремлено як основні напрями впливу права (прояв якостей та специфіки) на суспільні відносини, з метою їхнього регулювання, для втілення в життя його соціального призначення. Функції трудового права визначаються як діяльність права з ефективного врегулювання відносин, які виникають у процесі реалізації людиною права на працю та всіх пов’язаних з цим обставин, для становлення атмосфери соціальної справедливості. Зроблено висновок про те, що соціальна функція трудового права виражається в установленні та реалізації певних соціальних гарантій та стандартів, заснованих на соціальній справедливості, соціальній безпеці, соціальному партнерстві та гідній праці. Відзначено тенденція розширення сутнісного змісту соціальної функції завдяки її направленості на професійний розвиток працівника, упровадження нових стандартів та гарантій. Зазначено, що на сучасному етапі соціальна функція трудового права має бути спрямована, крім іншого, на досягнення справедливих та збалансованих відносин між працівником та роботодавцем, що передусім стане позитивним забезпеченням стабільності ринку праці. Автор наголошує, що найбільш важливим є те, що існує прямий причиннонаслідковий зв’язок: ефективна реалізація соціальної функції трудового права – соціальна справедливість. На глибоке переконання автора ефективна реалізація соціальної функції трудового права є центральним засобом досягнення соціальної справедливості.

Ключові слова


трудове право, функції трудового права, соціальна функція трудового права, соціальне призначення права, трудові відносини, працівник, роботодавець, гарантії, право на працю, трудові права, гідна праця, справедливість

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Процевський О.І. Функції трудового права/ Вибрані твори; упоряд.: В.О. Процевсь кий, Р.І. Шабанов, О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. С. 57–73.

Коваленко О.О. Справедливість як концепт гідної праці. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науковопрактичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 194–195.

Чанишева Г.І. Соціальний діалог у сфері праці як один з основних принципів трудового права. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 27. С. 162–166.

Шумна Л.П. Новий діапазон соціальної функції трудового права/ Л.П. Шумна, О.Г. Ого родник, Н.М. Свириденко. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2018. № 3. С. 46–55.

Лазаренко А.М. Соціальне партнерство як механізм реалізації соціальної функції трудо вого права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 6-2. Том 2. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2014. С. 111–114.

Купіна Л.Ф. Окремі аспекти соціальної ефективності норм трудового права. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2019. №1. С. 144–147.

Коваленко О.О. Доктрина трудового права як наріжний камінь реформування законодавства про працю. Актуальні питання удосконалення законо давства про працю та соціальне забезпечення: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 верес. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого; [за ред. В.В. Жернакова]. Харків: Право, 2017. С. 68–75.

Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України. Право України. 1999. №6. С. 101–104.

Андріїв В.М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення: автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Василь Михайлович Андріїв. Одеса: [б. в.], 2012. 40 с.

Цуварев О.Ф. Функції трудового права: поняття та класифікація. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 37, 2023 р. С. 77-85.

Трудове право: підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. Ярошенка. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2017. 560 с.

Іншин М.І. Соціальна політика як правова категорія. Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук. Харків : Юрайт, 2017. С. 7–22.

Болотiна Н.Б. Трудовe право України: пiдручник / Н.Б. Болотiна. 5-тe вид.пeрeроб. i доп. Київ: Знання, 2008. 860 с.

Прокопенко В.I. Трудове право України: Підручник. Xарків: Фірма «Консум», 1998. 480 с.

Стасiв О.В. Соцiальна сутнiсть сучасного трудового права та її конституцiйнi витоки. Унiвeрситeтськi науковi записки. 2009. №.1(29). С. 176–179.

Тру довe право України: акадeмiчний курс: пiдруч. / [П.Д. Пилипeнко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та iн.]; за рeд. П.Д. Пилипeнка. 5-тe вид., пeрeроб. i доп. К. :Iн Юрe, 2014. 542 с.

Лосиця І.О. До питання соціального діалогу: аналіз новітнього законодавства. Ученые записки Таври ческого национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки. Т. 24 (63). № 1. 2011. С. 105–112.

Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3 (8). С. 132–141.

Вишновецька С.В. Вплив соціальної безпеки на розвиток трудових правовідносин. Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук  Київ : ФОП Маслаков, 2018. 544 с.

Коваленко О.О. Міжнародні правові норми, що визначають право на працю, як важливий елемент розвитку України як соціальної та правової держави. Сборник международной научно-практической Интернет-конференции Международное право развития: современные тенденции и перспективы: электронное научное издание, Одесса: Национальный университет «Одесская юридическая академия», 17 июня 2015 г. С. 38–43.

Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини в Україні: дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Сєвєродонецьк, 2016. 449 с.

Цуварев О.Ф. Принцип соціальної справедливості без філософії та моралі: практичний аспект. Інтеграція вищої юридичної освіти України з європейським освітнім простором – виклики внутрішньої безпеки під час воєнного стану: матеріали з Міжнародної науково-практичної конференції, Ломжа-Харків, 15.02.2023 р. / За науковою редакцією д. інж. Пьотр Поніхтера, к. п. н. Зоя Шарлович. Видавництво: MANS w Łomży, 2023. C. 271–274.

Устав Международной организации труда от 28.06.1919 г.

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці від 18.06.1998 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_260.

Daniel Schraad Tischler and Christof Schiller. Social Justice in the EU. Index Report 2017, Social Inclusion Monitor Europe. 2017. 180 p.

Конституція України від 28.06.1996. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.