ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

О. В. Гомон

Анотація


Метою статті є дослідження та визначення основних етапів інституційного становлення соціального діалогу в Україні. Автор відзначає, що євроінтеграційні орієнтири сформували нові виклики щодо реформ у сфері трудового права й соціального захисту, які раніше запроваджено не було. При цьому, оскільки зберігається потенціал соціального напруження, інтенсифікація впровадження соціального діалогу є вкрай важливим процесом. Наголошується на вагомості соціального діалогу в період воєнного стану, оскільки соціальний діалог залишається важливим чинником в ухваленні рішень та інструментом ефективної відбудови та економічного розвитку в післявоєнний період. Резюмуємо, що результати аналізу впровадження соціального діалогу в Україні, виклики воєнного часу та зміна соціального ландшафту в Україні обумовлюють необхідність подальшого дослідження та наукового пошуку з метою модернізації, удосконалення соціального діалогу, визначення новітніх форматів соціального діалогу. Адже модернізація та удосконалення соціального діалогу в Україні є підґрунтям соціально-економічного розвитку українського суспільства, досягнення цілей сталого розвитку держави та післявоєнного відновлення

Ключові слова


соціальне партнерство, соціальний діалог, інституційне становлення, соціально-трудові відносини, модернізація соціального діалогу

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


М. Кузьо, Р. Хорольський, Д. Черніков Угода про асоціацію між Україною та ЄС: зміст та імплементація. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/1.pdf;

Чому євроінтеграція важлива для України? – думка експертів. URL: https://eu-ua-csp.org.ua/ news/ 170-why-EI-important/.

Головань Т.Г. Концептуальні засади соціального діалогу в Україні. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4ac34ad4-cfb3-4d97-991f-c2853bf34fa9/ content.

Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України: дис. … д-ра юрид. наук 12.00.05 / Київський національній ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 428 с.

Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2006. 200 с.

Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 208 с.

Чанишева Г.І. Соціальний діалог у сфері праці як один з основних принципів трудового права: Часопис цивілістики. 2017. Вип. 27. С. 162–166.

Головань Т.Г. Питання забезпечення гендерної рівності через соціальний діалог. Сучасні тенденції забезпечення гендерного балансу в умовах Євроінтеграції: збірник матеріалів інформаційно-просвітницького форуму. м. Кро пивницький, 17 березня 2023 р. Кропивницький: ДонДУВС, 2023. 362с.

Про Національну раду соціального партнерства. Указ Президента України від 08.02.1993р. №34/93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34/93#Text.

Про затвердження Положення про Націо нальну раду соціального партнерства Указ Президента України від 27.04.1993 р. №151/93 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151/93#Text.

Громадська Н.А. Історичні аспекти становлення соціального діалогу. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/337/3.pdf.

Про утворення Національної служби посередництва і примирення. Указ Президента від 17.11.1998 р. №1258/98 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1258/98#Text.

Про соціаль ний діалог в Україні. Закон України від 23.12.2010р. №2862-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2862-17#Text.

Про Національну тристоронню соціально-економічну раду. Указ Президента України від 02.04.2011р. №347/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 347/2011#Text.

Головань Т.Г. Генеза соціального діалогу. URL: file:///C:/Users/ The% 20Sun/ Downloads/3750-7588-1-SM.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.