ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ «УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ» В ПЛОЩИНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Ю. І. Панаско

Анотація


Метою статті є характеристика розуміння конструкції «укладення трудового договору» в площині реалізації принципу справедливості в трудовому праві. Наголошено на тому, що в сучасному законодавстві наявні різні словесні конструкції, що характеризують початок трудових відносин, обґрунтовано думку, що слід розрізняти поняття «укладення трудового договору», «оформлення трудового договору», «повідомлення відповідного органу про укладений трудовий договір». Акцентовано увагу, що трудове законодавство, хоча й застосовує ці різні поняття, не містить прямої визначеної відповіді на питання, що вважати «укладенням трудового договору». Зроблено висновок, що сучасне трудове законодавство, ґрунтуючись на принципі справедливості, розробило своє розуміння конструкції «укладення трудового договору». Ця конструкція є складником юридично значущих дій, що дозволяють не тільки виникнути трудовим правовідносинам, але й легалізувати їх. Законодавець під укладенням трудового договору розуміє не тільки погодження сторонами умов трудового договору, а власне весь комплексний процес легалізації трудових відносин – тобто коли держава отримує інформацію, що такі відносини є через оформлення трудових відносин у конкретного роботодавця й подання останнім інформації до Державної податкової служби України

Ключові слова


принцип справедливості, працівник, роботодавець, трудові правовідносини, праця, трудове право, трудові права, трудовий договір, право на працю, свобода договорів про працю, принципи права, баланс інтересів

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_011#Text.

Ждан М. Д. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці як основа реалізації права на працю в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сково роди. Сер.: Право. Харків, 2021. Вип. 34. С. 130–138.

Коваленко О.О. Свобода волі праців ника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.

Коваленко О.О. Новели трудового законодався ва України, що характеризують свободу волю працівника і роботодавця при зміні трудового договору та забезпечують право на безпечні і здорові умови праці в період воєнного стану. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди «Право». Х. 2022. Вип.35. С. 94–99.

Коваленко О.О., Шабанов Р.І. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення тендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 128–135.

Шпиталенко Г.А., Барановська Т.В., Горай О.С. та інші. Принцип свободи праці та проблеми його реалізації у вітчизняному трудовому праві 20-23 рр. XX ст: історико-правовий аспект. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2021/24.pdf.

Академічний тлумач ний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/ukladaty

Пронь Д. Укладення господарського договору: проблемні питання. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/ 206592_ukladennya-gospodarskogo-dogovoru-problemn-pitannya.

Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загально обов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці. Закон України від 28.12.2014р. № 77-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/77-19
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.