ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ГІГКОНТРАКТУ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Д. В. Сапітон

Анотація


Автор досліджує правову природу «гіг-контракту» як способу реалізації права на працю в правовому режимі Дія Сіті. У статті проводиться думка про те, що хоча закон і визначає гіг-контракт як цивільно-правовий договір, однак з огляду на покладення обов’язку на резидента Дія Сіті, щодо забезпечення належних умов для виконання робіт та/або надання послуг, визначення соціальних гарантій для гіг-спеціалістів – дає змогу стверджувати, що гіг-контракт це гібридний правовий механізм цивільного та трудового права. На думку автора, указівка в законі про можливість покладення на гіг-спеціаліста виконання функцій певної посади та можливість залучення локальних трудових нормативноправових актів до гіг-контракту – дає змогу здійснювати опосередковане регулювання відносин між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті за допомогою інструментів трудового права. Окрім того, автор зазначає, що виокремлення частини суспільних відносин у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій, для якої було б природнім зашитись у площині трудового права – пов’язано з надмірною врегульованістю чинного трудового законодавства, відсутністю норм права, які б відповідали інтенсивним змінам на ринку праці. Автор зазначає, що такі тенденції повинні стимулювати трудове законодавство до його реформування таким чином, щоб укладення гіг-контрактів було частіше виключенням, ніж правилом.

Ключові слова


трудове право, право на працю, суб’єкти трудового права, суб’єкти цифрової економіки, правовий режим Дія Сіті, трудовий договір, трудовий контракт, гігконтракт, гіг-спеціаліст, гарантії працівників, інтеграція трудового права.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX: станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1667-20#Text.

Саєнко Ю.О. Способи реалізації права на працю в правовому режимі Дія сіті. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2023. Випуск 37. С. 86-93;

Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII: станом на 1 жовт. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Постанова Верховного Суду від 09.06.2021 р. у справі № 420/2174/19: ЄДРСР. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/ 97533766. (дата звернення: 01.10.2023);

Кульбашна О. А., Малимон В. Г. Гіг-контракт в цивільному праві України. Colloquium-journal. 2022. №36 (159). C. 78-81;

Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М. Правові проблеми регулювання праці гіг-спеціалістів в умовах євроінтеграції. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євро інтеграції. ХІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 8 жовтня 2021 р.). Харків, Право, 2021. С. 138–141;

Занфірова Т. А. основні тенденції реформування трудо вого законодавства: вплив воєнного стану. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. 2022. Випуск 3. С. 62-67;

Зіноватна І.В., Зіноватний В.В. ОСОБЛИ ВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В IT-СФЕРІ. Журнал «Актуальні питання у сучасній науці». 2022. № 3(3). С. 212-225.

Тарасюк С.М. Особливості застосування гіг контрактів резидентами правового режиму Дія Сіті. Юридичний вісник. 2022. Вип. 2 (63). С. 133–142;

Конвенція Міжнародної організації праці № 177 про надомну працю: міжнародний документ від 20.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 993_327# Text.

Рекомендація Міжнародної організації праці № 184 щодо надомної праці: міжнародний документ від 20.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 993_100# Text.

Рамкова угода про телероботу між Європейською комісією та європейськими об’єднаннями профспілок та роботодавців 2002 (Framework Agreement on telework, between the ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP 2002) URL: http://bit.ly/3s3lfId.

Директива (ЄС) 2019/1152 Європейського парламенту і Ради від 20 червня 2019 року про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union (Text with EEA relevance)) OJ L 186, 11.7.2019, p. 105–121. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1152.

Директива Ради №91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин (Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer’s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (Text with EEA relevance)). OJ L 288, 18.10.1991, p. 32–35. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex% 3A31991L0533.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.