ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

К. І. Кузнецова

Анотація


Мета наукової статті полягає в дослідженні забезпечення працівникам права на гідну працю, безпечні і здорові умови праці для них в умовах режиму воєнного стану. Кожна людина хоче мати гідне життя, під час якого вона буде реалізувати свої необхідні потреби, та важливу роль у здобутті гідного життя грає праця. Автор аналізує з яким проблемами у сфері забезпечення гідної праці зіткнулися громадяни України та як економічна нестабільність, міграційні процеси вплинули на ринок праці, а також спроби подолання безробіття та страху за допомогою опанування нових професій, які виникли в результаті військових дій на території України. А також досліджено які професії, наразі, є затребуваними, а в яких спостерігається нестача кадрів. Також висвітлено приклади державних програм підтримки підприємницької діяльності в Україні. На думку автора основними показниками забезпеченості гідної праці населення є моральне задоволення від виконаної роботи, бажання підвищення професійної майстерності, збільшення продуктивності (ефективності) праці та належна матеріальна винагорода.

Ключові слова


праця, трудові відносини, рівність, гідність, дистанційна праця, міграція, безпечні умови праці, трудові права, ринок праці, оплата праці, зайнятість

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Жадан О.В. Концепція гідної праці як основа соціально-економічного розвитку дер жави. Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-15.

Амелічева Л.П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення. Монографія, 2020. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/ 1116/ 1/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

Шабанов Р.І. Концепція «Гідної праці» як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення. URL: Концепція гідної праці як стрижень активної державної полі тики у сфері зайнятості населення.pdf.

Коваленко О.О. Концепт «Право на безпечні і здорові умови праці» як складова гідної праці в Україні в реаліях режиму воєнного стану. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Право». Вип. № 36. 2022. С. 114-122.

Піщуліна О., Маркевич К. Ринок праці в умовах війн: основні тенденції та напрями стабі лізації: аналітична записка. Центр Разумкова. Київ, 2022. 2 с.

MBT (1999), Decent work. Report by the Director. The 87th Session of the International Labor Conference, Geneva. URL: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm.

Федерація професійних спілок України. Міжнародна робота. Що таке гідна праця? URL: https://fpsu.org.ua/ napryamki-diyalnosti/mizhnarodna-robota/8577-%2067989090.html.

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про зай нятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17#Text.

Правове забезпечення зайнятості населення України. Мініс терство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_36131#:~:text.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 19.07.2022 № 2136-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389- 19#Text.

Ринок праці під час війни: чи є у українців шанси знайти собі нову роботу. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/rynok-praci-pid-chas viyny-chy-ye-u-ukrayinciv-shansy-znayty-sobi-novu-robotu.

Програма релокації підприємств. Міністерство економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk UA&id=3e766cf9-f3ca-4121-8679-e4853640a99a&title=ProgramaRelokatsiiPidprimstv.

Аналі тичний та статичний звіт про ситуацію на ринку праці та діяльність Державної служби зай нятості у січні-жовтні 2023 року. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ analitics/67.

Аналітичний та статичний звіт: попит та пропозиція на зареєстрованому рин ку праці у січні-жовтні 2023 року. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ analitics/67
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.