ДО ПИТАННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Т. Г. Головань

Анотація


Метою статті є дослідження сутності податкового обов’язку та особливостей його реалізації в умовах воєнного стану. Податковий обов’язок є першочерговим і безумовним, що випливає зі змісту ст. 67 Конституції України. Крім того значну частину надходжень до бюджету становлять саме податкові надходження. В умовах воєнного стану наповнення державного бюджету є одним з пріоритетних завдань, адже від цього залежить забезпечення та підтримка обороноздатності України. Проте дотримання податкової дисципліни платниками податків напряму залежить від наявності гарантій захисту їх прав та законних інтересів. Саме тому зміни, що внесені до Податкового кодексу України від початку збройної агресії російської федерації, були спрямовані на врегулювання питання захисту прав та законних інтересів платників податків в умовах воєнного стану. Все зазначене актуалізує необхідність проведення досліджень проблемних питань захисту прав платників податків, розробки ефективних механізмів захисту, тим більше в умовах воєнного стану, коли платоспроможність майже всіх платників податків значно зменшилась.

Ключові слова


європейська інтеграція, податкова політика, воєнний стан, платник податків, податковий обов’язок, звільнення від відповідальності.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Булай В. Спори з податківцями під час воєнного стану: що врахувати? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/spori-z-podatkivcyami-pid-chas voennogo-stanu-shcho-vrahuvati.html

Чугунов І.Я., Островецький В.І. Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання. URL: https://npndfi.org.ua/docs/NP_06_03_003_uk.pdf

Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 р. №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17/conv#Text

Храбров А.О. Правове регулювання виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку. Автореф. дис.…. канд. юр. наук / А.О. Храбров. Харків, 2004. 20 с.

Податкове право: Навч. посіб. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін.; За ред. Проф.. М.П. Кучерявенко. К.: Юрінком Інтер, 2003. 400 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/ 123456789/383

Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження. Наказ Міністерства фінансів України від 29.07.2022р. № 225. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-22#

Постанова Верховного Суду від 04.10.2023 р. у справі № 160/19575/22. URL: https://ips.ligazakon.net/document/C026137

Суддя КАС ВС Ігор Олендер розповів про оподаткування та публічну фінансову політику в умовах воєнного стану. URL: https://advokatpost.com/suddia-kas-vs-ihor-olender-rozpoviv-pro-opodatkuvannia-ta-publichnu finansovu-polityku-v-umovakh-voiennoho-stanu/
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.