ПОНЯТТЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКА ТА ВПЛИВ ПРОЯВУ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ЕТАПІ ЙОГО УКЛАДЕННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЮ РІЗНОВИДІВ ПРАВОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Я. В. Фатєєв

Анотація


Метою цієї статті є розгляд такого різновиду правової конструкції змін трудового договору як «переміщення працівника» задля визначення цього поняття та встановлення впливу прояву свободи волі сторін трудового договору на етапі його укладення на кваліфікацію різновидів правової конструкції змін трудового договору. Обґрунтовано, що вилучення можливого варіанту переміщення, що зараз міститься в ст. 32 КЗпП України – «зміна структурного підрозділу» не є доцільним, оскільки переміщення працівника охоплює лише ті варіанти змін, які не виходять за межі умов трудового договору та істотних умов праці. Встановлено, що свобода волі сторін трудового договору на етапі його укладення впливає на кваліфікацію різновидів правової конструкції змін трудового договору й наслідки можуть бути залежно від змісту трудового договору або у вигляді переміщення або у вигляді переведення. Відсутність припису про надання згоди працівника при переміщенні на інше робоче місце не знижує загальний рівень його гарантій, а є логічним механізмом у ланцюзі реалізації права на працю, адже за загальним правилом конкретне робоче місце не є таким істотним показником, що впливає на виконання роботи, від того він і не відноситься до обов’язкових умов трудового договору, а тому й не потребує згоди другої сторони трудових відносин.

Ключові слова


свобода волі сторін трудового договору, трудовий договір, трудові відносини, зміна трудового договору, трудові права, працівник, роботодавець, право на працю, гарантії, переміщення, переведення зміна істотних умов праці

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Баскакова Ю.В. Переміщення державних службовців. Форум права. 2008. № 2. С.21-26 URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/51023795-16d0-407d-9c65- 0dee1141e9a6/content.

Кернякевич Ю. В. Про правову природу переміщення працівників. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 162-165. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Unzap_2009_3_31.pdf.

Мельник К. Ю. Стабільність та змінюваність трудових правовід носин. Радник: український юридичний портал. URL: http://radnuk.info/statti/253-trydpr/ 14837-2011-01-19-03-43-23.html/.

Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2015. 447 с.

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.

Коваленко О.О. Свобода волі сторін трудового договору при змінах в організації виробництва та праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 6-2. Т.2. С. 102–106.

Пилипенко П. Про істотні умови трудо вого договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників. Вісник Львівськ. ун-ту. Сер.: Юрид. 2002. Вип.37. С. 337–342.

Рец В.В., Нагорна О.О. Зміна умов трудового договору: теоретико-прикладні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2020.№2. С.180-183. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/49.pdf.

Кодекс законів про пра цю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/322-08/page5#Text.

Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11. 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0009700-92#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.