СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

І. В. Перепічай

Анотація


На шляху зближення України з Євросоюзом актуалізуються питання ефективного та вчасного досягнення відповідних стандартів у різних сферах життєдіяльності. Розвиток України та рух у зазначеному напрямі нерозривно пов’язані з державною політикою. Невід’ємною складовою державної політики є соціальний захист, який забезпечує добробут громадян. Питання соціального захисту набувають особливого значення в умовах воєнного часу, а тим більше соціального захисту окремих категорій громадян, які здійснюють професійні обов’язки щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави й постійно знаходяться в зоні підвищеної небезпеки. Рівень соціального захисту є чинником, що мотивує та стимулює працівників до виконання своїх завдань на високому професійному рівні, самовіддано й максимально ефективно. Метою цієї статті є характеристика засад соціального захисту працівників Бюро економічної безпеки України. Зроблено висновок, що соціальний захист працівників Бюро економічної безпеки України є різновидом соціального захисту й має певну специфіку, що пов’язана з особивостями їх правового статусу. Системний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють сферу соціального захисту працівників Бюро економічної безпеки України дозволяє конятатувати наявність значної кількості проблемних питань, які потребують відповідного вирішення. Системи законодавства у сфері соціального захисту є розгалуженою, що ускладнює правозастосування

Ключові слова


соціальна політика, соціальний захист, право на соціальний захист, працівник, спеціальний статус, Бюро економічної безпеки України, модернізація.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять. Право України. 2000, № 4. С. 36.

Право соціального забезпечення України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ : Ін Юре, 2010. 504 с.

Жернаков В.В. Роль принципів в утвердженні соціальних прав в Україні: теорія і практика. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/6_2021/15.pdf.

Чиркіна І.Д. Сучасні напрями соціального захисту різних верств населення України. Наукові праці. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА. 2001. Т. 12. Серія «Політичні науки». С. 86.

Ярошенко І. С. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ : Київ. нац. екон ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. 219 с.

Денисова Л. Л. Проблеми правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 1. С. 125– 129.

Іншин М. І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 4/2015. С. 69–277.

Мельник К. Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики) : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2002. 202 с.

Пильгун Н.В. Соціально-правова держава на етапі сучас ного державотворення в Україні. Історико-теоретичні засади державотворення і правоторення в Україні : збірник наукових праць. Київ, 2014. 146 с.

Конституція України. Верховна Рада України. Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Коваленко О.О. Концепт «право на соціальний захист». URL: file:///C:/Users/The%20Sun/Downloads/12467-37991-1-SM.pdf.

Про бюро економічної безпеки України. Верховна рада України. Закон України від 28.01.2021р. №1150-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1150-20/conv.

Бахчев К.В. Гарантії соціального захисту поліцейських в умовах дії воєнного стану. URL: http://www.lsej.org.ua/ 4_2023/85.pdf.

Про Національну поліцію. Верховна Рада України. Закон України від 02.07.2015р. №580-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Бортник С.М. До проблеми соціального захисту працівників органів Національної поліції України. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/dfac7572-f368-4902-a1f8-cf6ce512 b94a/ content
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.