ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

О. В. Гоц-Яковлєва

Анотація


статті досліджені питання, пов’язані з грошовим забезпеченням працівників Національної поліції України як складовою соціального захисту поліцейських. Висвітлення цих аспектів важливе, оскільки підтримання публічної безпеки і порядку є однією з пріоритетних задач у державі, особливо в період воєнного стану. Зважаючи на специфічні умові несення служби поліцейськими, державі слід звернути увагу на рівень службової винагороди для них. Зазначено, що соціальний захист поліцейських становить систему заходів із надання пільг, послуг, матеріального забезпечення, зокрема грошового забезпечення. Констатовано, що проведені в Україні реформи щодо захисту поліцейських позитивно позначилися й на діяльності поліції загалом. Проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства, які регулюють виплату грошового забезпечення та з’ясовано, що деякі з доплат, які є його складниками, мають тимчасовий характер, оскільки пов’язані з введенням воєнного стану в нашій державі. Зауважено, що змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 року № 793 жодна зі складових грошового забезпечення не скасована, змінено лише підходи до виплат додаткових нагород, які дозволять здійснювати виплати особовому складу залежно від складності виконуваних завдань. Зроблено висновок, що грошове забезпечення є однією з важливих гарантій в системі соціального захисту працівників Національної поліції України, а його розмір дає працівникові певний рівень мотивації виконувати свої обов’язки сумлінно й ефективно. Але слід вдосконалювати національне законодавство, ураховуючи досвід європейських країн, де грошовому забезпеченню поліцейських приділено особливу увагу, адже для ефективного та оперативного функціонування поліцейських підрозділів важливим є надання їхнім співробітникам гідного матеріального забезпечення. Підсумовано, що необхідним є внесення змін до відповідного законодавства України, а саме розширення переліку надбавок, які входять до грошового забезпечення поліцейських, оскільки це буде мати позитивні наслідки, зокрема подолання корупції серед працівників поліції, забезпечення належного рівня життя цих працівників та формування престижу професії поліцейського

Ключові слова


Національна поліція України, соціальний захист, діяльність поліції, грошове забезпечення, базовий розмір винагороди, додаткові види грошового забезпечення, соціальне забезпечення, поліцейські, матеріальне забезпечення, надбавки, соціальна захищеність,

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

Босак Х. З. Щодо вдосконалення соціаль ного захисту співробітників органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 154–166.

Іншин М. І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 4/2015. С. 269–277.

Калашник М. В. Соціально-правові гарантії забезпечення діяльності органів поліції. Європейські перспективи. 2017. № 1. С. 64–68.

Хомин О. Й., Бутрин А. І. Правова основа соціального захисту працівників право охорон них органів України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 132–140.

Мельник К. Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики) : дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2002. 202 с.

Бортник С. М. Проблеми правового регулювання грошового забезпечення поліцейських. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 48. Т. 1. С. 133–137.

Марусевич Д. О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку системи грошового забезпечення поліцейських. Актуальні проблеми вітчизняної юриспру денції. 2018. № 6. Т. 2. С. 89–91.

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/988-2015-%D0%BF#Text.

Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України 06.04.2016 № 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0669-16#n14/

Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022. № 168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/168-2022-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022. № 793. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/793-2022-%D0%BF#Text.

Роз’яснення постанови № 793 про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 07.07.2022. URL: https://mvs.gov.ua/ uk/news/rozyasnennya-postanovi-793-pro-vnesennya-zmini-do-postanovi-kabinetu-ministriv ukrayini-168-pitannya-deyakix-viplat-viiskovosluzbovcyam-osobam-ryadovogo-i-nacalnickogo skladu-policeiskim-ta-yix-sim.

Банчук О.А. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство: навч. пос. Київ: 2013. 588 с.

Beamtenversorgungsgesetz Inder Fassung der Bekanntmachung vom. 16. März 1999 (Bundesgesetzblatt 1. IS. 322, 847, 2033).

Decreto-Lei da República Portuguesa n.º 299/20091 sobre o estatuto dos agentes da polícia URL: https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_72/pdfs/28.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.27

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.