СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. В. Мусіюк

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню основних етапів становлення та розвитку законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проаналізовано низку нормативно-правових актів у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У статті «Становлення та розвиток інституту соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні» автором аналізується еволюція системи соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та її правового регулювання. Увагу зосереджено на аналізі етапів еволюційного розвитку інституту соціального захисту. Констатовано зародження правових форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже у княжу добу, оскільки вже в ті часи допомогу щодо опіки над сиротами надавали не лише монастирі, а й приватні особи. Проаналізовано нормативноправові акти, що складають законодавство про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Автором при досліджені питання, щодо «Становлення та розвиток інституту соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні» розглянуто етапи становлення і розвитку законодавства про соціальний захист зазначеної категорії та охарактеризовано особливості кожного з етапів. Також було проаналізовано соціокультурний розвиток суспільства, який, виходячи з історичного розвитку людини, природно пов’язаний із природою самої людини, її моральних засад та принципів протягом усієї історії розвитку людства як частини соціуму. Розвиток цивілізованого суспільства визначається не лише його економічним та соціальнокультурним рівнем, а й ставленням до дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Автором було проаналізовано наукові праці вчених і фахівців стосовну окремих питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Метою статті є аналіз становлення та розвитку соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків саме в Україні з урахуванням тих соціальноекономічних та культурних процесів, які відбувалися в суспільстві.

Ключові слова


соціальний захист; дитина-сирота; дитина позбавлена батьківського піклування; становлення; законодавствo; правове регулювання; захист; міжнародні стандарти, оптимізація.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Ступак Ф. Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кін. XVIII – поч. XX ст.): автореф. дис. д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ступак Федір Якович ; ДВНЗ "Переяслав- Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. 40 с.

Ярмолинська І.В. Історичні передумови виникнення закладів інституційного догляду та вихованню дітей. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 10, 2015.

Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського пік лування, та осіб з їх числа: Монографія. Одеса: Фенікс, 2009. 2004 с.

Історія педагогіки : За ред. проф. М. В. Левківського, д.пед.н. О. А. Дубасенюк. Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 1999. 336 с.

Повість минулих літ. Нестор Літописець. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13465&page=15.

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: навчальний посібник. Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016. 692 с.

Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення. URL : http://www.golos.com.ua/ article/314085.

Русько візантійський договір (911). URL : https://www.wikidata.uk.ua. nina. az.html.

Хрещення України - Русі та його історико-культурне значення. URL: https://mankrda.gov.ua/informacijnijrozdil/aktualnij-komentar/hreschennya-ukraini-rusita-jogo-istorikokulturne-znachennya/#:~:text.

Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентіївським списком]. URL : http://litopys.org.ua/pvlyar/yar09.htm. 11. Руська Правда, їх характеристика і значення. URL : https://studies.in.ua/shpora-hukr/261-5-ruska-pravda-yih-harakteristika-znachennya.html.

Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (IX – поч. ХХ ст.) : монографія. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. 488 с.

Т. Денисенко. Ста новлення та розвиток системи соціального захисту населення в Україні. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2012. Вип. 33. С. 96–103.

А. Фурман, М. Підгурська. Історія соціальної роботи: навч. інструментар. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Psis/2010_4/ furman_p.pdf.

Халебський Павло. Україна – земля козаків. Подорожній щоденник. URL : file:///C:/Users/ %D0%A1%D0%B5%D1% 80% D0%B3%D0%B5%D0%B9/Downloads/0015319.pdf.

Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV – перша половина XVII ст.). URL : http://proukraine.net.ua/?page_id=208.

А.Г. Горілий Історія соціальної роботи. Навчальний Назва документа: Мусіюк ID файлу: 1015647985 Схожість Цитати Посилання T Вилучений текст Aпосібник Тернопіль «Видавництво Астон» 2004. С. 162.

А. Фурман, М. Підгурська. Історія соціальної роботи: навч. інструментар. URL : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Psis/2010_4/ furman_p.pdf.

Божко Д. В. Становлення та розвиток правового інституту соціального забезпечення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю. Право та інновації. 2015. № 3. С. 108–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_3_17.

А. Ю. Cтопчак. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2010, № 1, T. 1. С. 60-64.

Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (IX – поч. ХХ ст.). 488 с. 22. К.Г. Домбровський Історичні етапи розвитку механізму державного регулювання інституту усиновлення. Часопис Київського університету права. № 4. 2020. С. 256–259.

Суспільна опіка на територіях підросійської України. URL: https://studentam.net.ua/ content/ view/ 3809/114/. 24. Розвиток імператорського про доброчинність на межі XVIII–XIX ст. URL: https://stud.com.ua/65151/sotsiologiya/rozvitok_imperatorskogo_dobrochinnist_mezhi_xvi ii.

Імператорська человеколюбивое суспільство: причини виникнення, цілі та види діяль ності, форми роботи: URL: http://um.co.ua/8/8-10/8- 103764.).

Кравченко О.В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. : дис. … док-ра іст. наук : 07.00.01 Харків, 2019, с. 585.

Хронологія основних подій історії України: URL: https://www.alatyr-history.club/?page_id=1381.

Порадник по соціальному вихованню дітей. Упорядкував Ценсоцвих Наркомосвіти УССР. Вип. 1. Х.: Всеукраїнське державне видавництво, 1921. 134 с.

Посібник із соціального виховання. Державне видавництво України 1924. 311 с.

І. О. Карпич. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.). Соціальна робота. Соціальна педагогіка. С. 58-63 URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 19842/ Karpych.pdf? sequence=1
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.28

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.