ЗАХИСТ ПРАВ ВАГІТНИХ ЖІНОК: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

К. О. Соломонова

Анотація


Стаття має на меті надати огляд правової оцінки та заходів протидії дискримінації вагітних жінок як у міжнародному, так і в національному контексті України. Розглянута наявна законодавча база, заходи та механізми, запроваджені для захисту прав вагітних жінок та протидії дискримінації за ознакою вагітності. У статті підкреслено важливість боротьби з дискримінацією вагітних жінок, ураховуючи вразливість і унікальні потреби, з якими вони стикаються в цей період. Наголошено на важливості міжнародноправових документів, таких як Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, у просуванні гендерної рівності та захисту прав жінок, у тому числі вагітних. Проведено аналіз положень українського законодавства та існуючих механізмів запобігання дискримінації вагітних жінок. Крім того, у статті розглянуто проблеми та прогалини, які все ще існують у сфері ефективної боротьби з дискримінацією вагітних жінок. Запропоновані в статті рекомендації можуть бути корисними в роботі вчених, які працюють над питанням ґендерної рівності та захистом прав жінок.

Ключові слова


правова оцінка, дискримінація вагітних жінок, міжнародний аспект, український аспект, права людини, законодавча регламентація, недискримінація, рівність.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Калмикова О. Міжнародні стандарти протидії дискримінації за ознакою статі. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/5a9a2ae3-8833-4031-a3c3645a0eabf/ content.

Чорноус О. Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0305355e-8b1a-4ccc-8112-060bf203f4e5/ content.

Щербак Н. Міжнародні стандарти з питань гендерної рівності та їх упровадження в Україні (в умовах реформування державного управління). URL : http://www.litopys.volyn.ua/ index.php/litopys/article/view/183/136.

Вілкова О. Сучасні моделі гендерної політики: сут ність та особливості впровадження. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 59890/15-Vilkova.pdf?sequence=1.

Павлова Т. Міжнародний аспект охорони прав дітей та батьків криінально-правовими засобами. URL: https://journals.visnyk-onu.od.ua/index.php/ law/article/view/6/6 (дата звернення.

Кругова С. Конституційно-правове забезпечення ґендерної рівності в Україні. URL http://idpnan.org.ua/files/2021/krugova-s.s.-konstitutsiyno pravove-zabezpechennya-gendernoyi rivnosti-v-ukrayini.pdf.

Про засади запобігання та про тидію дискримінації в Україні. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207- 17#Text

Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) № 103. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122#Text.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/995_207#Text.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права дитини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Кодекс законів про працю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Про охорону здоров’я. Закон України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Боброва Ю.Ю. Огляд між народ ного досвіду реалізації ґендерного паритету: окремі питання. URL:http://legalnovels.in.ua/ journal/8_2019/8_2019.pdf#page=7.

Калмикова О. С. Міжнародні стандарти протидії дис.- кримінації за ознакою статі. URL: https://openarchive.nure.ua/server/ api/core/ bitstreams/ 5a9a2ae3-8833-4031-ae9d-3c3645a0eabf/content.

CASE OF JURČIĆ v. CROATIA URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["54711/15"],"documentcolle ctionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-207633"]}
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.30

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.