АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В УКРАЇНІ

О. А. Задихайло

Анотація


У статті досліджено окремі аспекти правового врегулювання конфлікту інтересів в Україні. Актуальність дослідження даної проблематики має важливе теоре- тичне й практичне значення для створення механізмів урегулювання та запобігання конфлікту інтересів на законодавчому рівні. В статті проаналізовано міжнародно-правові акти та вітчизняне законодавство у сфері протидії корупції, виявлено прогалини та проблеми правового регулювання конфлікту інтересів в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова


конфлікт інтересів, потенційний конфлікт інтересів, реальний кон-флікт інтересів, посадова особа, публічна служба, антикорупційне законодавство, адмі-ністративна відповідальність, корупційне правопорушення, приватний інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція Організації Обєднаних Націй проти корупції: Міжнародний документ від 31.10.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

Миколенко О.І. Конф-лікт інтересів в національній правосвідомості та законодавстві України. Правова держава. 2019. № 33 С. 65–70.

Гудков Д. В. Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання в національному законодавстві. Право і суспільство. 2014. №1-2, С. 120-124.

Пастух І. Д. Проблеми правового регулювання повідомлення про конфлікт інтересів та його врегулю-вання в діяльності центральних органів виконавчої влади, що спрямовується та корди-нується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція, 2017. Вип. 30(1). С. 82-85.

Лупу А. К. Нормативно-правове урегулювання конфлікту інтересів в системі антикорупційного права: міжнародний досвіт та вітчизняні реалії. Право UA. 2020. № 3. С. 75–83.

Рівчаченко С. В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції: дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.07. Запорізький національний уні-верситет. Запоріжжя, 2017. 195 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07/ Rivchachenko_ diss.pdf

Н.Янюк Поняття “конфлікт інтересів” у міжнародно-правових актах та адмініст-ративному законодавстві України Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66. С. 147–154.

Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках, затвПостановою Правління НБУ від 10.05.2016. № 311. Офіційний вісник України, 1998 р., № 21, с. 148, ст.775.

Янюк Н. Поняття “конфлікт інтересів” у міжнародно-правових актах та адміністративному законодавстві України Вісник Львівського університету. Серія юри-дична. 2018. Випуск 66. С. 147–154.

Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені наказом Головного управління державної служби України № 58 від 23 жовтня 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10#Text

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України № 3206-VI від 07.04.2011. Відом. Верхов. Ради України. 2011. № 40. – Ст. 404 1

Про запобігання корупції. Закон України

2014 № 1700–VII. Відомості Верховної Ради 2014, № 49, Ст. 2056

Узагальнення судової практики у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (статті 172-4 172-9 КУпАП). Підготував д.ю.н, проф. Дудоров О.О., Центр політико-правових реформ. Київ, 2019, 253 с. URL:https://pravo.org.ua/books/uzagalnennya-sudovoyi-praktyky-u-spravah-pro-ad-ministratyvni-pravoporushennya-pov-yazani-z-koruptsiyeyu-statti-172-4-172-9-kupap

Експертний висновок щодо конфлікту інтересів обраних осіб та корупції: національне законодавство, європейська практика, пропозиції. Технічний документ. С. 6. URL: http://www.coe.int/t/ dghl/ cooperation/economiccrime/corruption/projects/upac/technical%20papers/UA/344-UPAC-TP-ConflictInterest-ALI-June2008-Ukr.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.