ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

А. В. Комзюк

Анотація


Метою статті є дослідження окремих аспектів теоретико-правового визна-чення сутності адміністративно-правових повноважень публічної влади в сучасних умовах з урахуванням темпоральних змін суспільно-правових реалій. Автор зазначає, що адміністра-тивно-правові повноваження визначають межі і умови здійснення діяльності органами публічної влади, тобто обґрунтовують впровадження взаємообумовлених заходів систем-ного характеру, спрямованих на забезпечення реалізації функцій органів публічної влади з урахуванням нормативних вимог щодо здійснення контролю у відповідній сфері.
Через повноваження здійснюються та гарантуються права людини та громадянина, і вони використовуються для забезпечення правових режимів та додержання державного порядку. Визначено, що як інститут, адміністративно-правові повноваження запобігають виникненню конфліктних ситуацій у суспільстві та здатні стимулювати економічний та соціальний розвиток шляхом створення умов для реалізації інновацій.


Ключові слова


адміністративно-правові повноваження, компетенція, правове регулювання, публічна влада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М.Корецького. К.: Ін Юре, 1997.

Авер’янов В. Б. Функції та організаційна структура органу державного управління. К.: Наукова думка, 1979. 150 с.

Державне управління в Україні: навч. посібник / [під ред. В. Б. Авер’янова]. К.: Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. 265 с. Державне управління в Україні: навч. посібник / [під ред. В. Б. Авер’янова].

К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. 265 с.

Голосніченко Д. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу. Право України. 2008. № 5. С. 20-23.

Голосніченко І. П. Адміністра-тивне право України: основні поняття. К.: ГАН, 2005. 232 с.

Друцул Т. І. Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07; Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь, 2015. С. 14.

Ковбас І. В., Друцул Т. І. Особливості системи органів публічної адміністрації в Україні. Науковий вісник Черні-вецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. С. 104- 109.

Комзюк А.Т. Проб-леми визначення повноважень Національної поліції щодо розгляду справ про адміністра-тивні проступки у проєкті КпАП України. Збірник матеріалів нуково-практ. конф. Проблеми сучасної поліцеїстики (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). Харків : ХНУВС, 2021. С. 95-98.

Фрицький. О. Ф. Конституційне право України. К.: Юрінком Інтер, 2002. С. 284.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.