ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕНЬ В КОНТЕКСТІ НЕДБАЛОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТ. 425 КК ТА СТ. 175-15 КУПАП)

М. Г. Корабель

Анотація


Метою статті є характеристика об’єктивної сторони правопорушення «Недбале ставлення до військової служби», передбаченого ст. 425 КК України та ст. 172– 15 КУпАП. Питання притягнення до кримінальної відповідальності військових службових осіб привертає увагу в зв’язку з подіями, що вже десять років відбуваються на території України.
В науковій статті запропоновано звернути увагу на недбале ставлення до військової служби в контексті кримінальної та адміністративної відповідальності. З диспозицій статей було визначено матеріальний (ст. 425 Кримінального кодексу України) та формальний (ст. 175-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення) склади правопорушень. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується суспільно небезпеч-ним діянням (дією або бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками та причинним зв’язком між діями та суспільно небезпечними наслідками. Саме заподіяння істотної шкоди або спричинення тяжких наслідків, як ознака об’єктивної сторони і відрізняє недбале ставлення до військової служби в кримінальному та адміністративному праві. Автором аналізується настання суспільно небезпечних наслідків, а саме заподіяння істотної шкоди та настання тяжких наслідків, що закріплені в примітці до ст. 425 Кримінального кодексу України,. Робиться висновок, що встановлення розміру шкоди в неоподаткованих мінімумах доходів громадян вказує на те, що тяжкі наслідки мають виключно матеріальний характер. В науковій статті розглянуто кримінальні провадження щодо притягнення до кримінальної відповідальності військових службових осіб за ст. 425 Кримінального кодексу України з настанням наслідків нематеріального характеру, а саме загибелі людей та заподіяння шкоди здоров’ю. Зроблено висновок щодо необхідності внесення змін шляхом уточнення примітки до ст. 425 Кримінального кодексу України в заподіянні шкоди як матеріального так і нематеріального характеру. Відсутність закріплення всіх можливих охоронюваних Законом про кримінальну відповідальність прав і свобод декриміналізує значну кількість діянь, що мають охоплюватися ст. 425 КК України «Недбале ставлення до військової служби»


Ключові слова


недбале ставлення до військової служби, військові кримінальні правопорушення, об’єктивна сторона, об’єктивна сторона адміністративного правопору-шення, істотна шкода, тяжкі наслідки, недбале ставлення, суспільно небезпечне діяння, військова служба, військ

Повний текст:

PDF

Посилання


Загиней-Заболотенко З. А Недбале ставлення до військової служби як спеціальний вид службової недбалості. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 1/2024. С. 508–511. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2024/121.pdf,

Звіти про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання за 2020, 2021 та 2022 роки. URL: http://surl.li/mxnme (дата звернення 30.01.2024).

Звіти про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання за 2020, 2021 та 2022 роки. URL: http://surl.li/mxnme.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с. 5. Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Журавльов М. С. Характеристика «воєнного стану» як кваліфікуючої ознаки, передба-ченої ч.4 ст.425 КК України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогіч-ного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2023, Вип. 38. С.67-75.

Справу катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвим передали до суду. Lb.ua. URL: https://lb.ua/pravo/2022/ 01/ 15/503143_spravu_katastrofi_litaka_an26_pid.html

Павленко Т. А. Деякі аспекти розу-міння істотної шкоди та тяжких наслідків у злочинах у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу. Ефективність кримінального законодавства: докт-ринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення. Харків: Константа, 2019. С. 181–183.

Коваленко О.О., Плотнікова А.В. Щодо визначення об’єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2023, Вип. 38. С. 76–82.

Журавльов М. С. Недбале ставлення до військової служби: окремі практичні проблеми кримінальної відповідальності. Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. Łomża : MANS w Łomży, 2023. Pp. 66–68. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/items/851f645b-f482-466f-a6f9-66f806561dde.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.