НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЧИНЕНЕ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КК УКРАЇНИ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою статті є характеристика поняття «в умовах воєнного стану» як кваліфікуючої ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України. Автор наголошує, що вчинення кримінального правопорушення в умовах дії воєнного стану є кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.425 КК України, і має дискусійні питання щодо розуміння як елементу об’єктивної сторони. Автором підкреслюється, що правильне тлумачення і розуміння поняття словосполучення «вчинені в умовах воєнного стану» навіть в умовах відсутності росту кількості кримінальних правопорушень недбалого ставлення до військової служби є вкрай важливим для правильної кваліфікації навіть одиничного випадку чи взагалі їх відсутності, а, відповідно, і визначення покарання, адже важливо, щоб статистика відобра-жала результат правильного застосування норми КК України, не порушуючи ні права військовослужбовця, відносно кваліфікації дій якого б незаконно застосували зазначену кваліфікуючу ознаку, ні права держави, які б постраждали внаслідок непритягнення винуватого до відповідальності за ст.425 КК України внаслідок також неправильної кваліфікації дій останнього. Робиться висновок, що вчинення недбалого ставлення до військової служби в умовах воєнного стану є елементом об’єктивної сторони даного кримінального правопорушення, що виступає його кваліфікуючою ознакою і що, недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, має кваліфікуватися за ч. 4 ст.425 КК України. Також автор наголошує, що недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану має тлумачитись виключно у якості часу тривалості режиму воєнного стану, адже сам даний режим і визначає обтяжуючі обставини: ту особливу ситуацію, коли правопорушення, пов’язані із порядком несення військової служби представляють ще більшу суспільну небезпеку, загрожуючи національній безпеці України

Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, війсь-кова служба, військова службова особа, воєнний стан, покарання, військові кримінальні правопорушення, військові злочини, кримінальна відповідальність, безпека, недбале ставлення, кваліфікуюча

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): монографія. Київ: КНТ, 2006. 232 с.

Панов М. І., Касинюк В. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини). Харків: Харків юридичний, 2006. 172 с.

Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України: монографія. Харків: Право, 2018.

Байда А.О., Склезь О.А. Основні проблеми кваліфікації злочинів, вчинених в умовах воєнного стану. Молодий вчений. 2019. №4. – С.112–116. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2912/2883. 5. Вознюк А.А. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або покарання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №6. С.308–317. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/69.pdf.

Гаджук (Чорна) О.С. Про системність кримінального права на прикладі використання законодавчої ознаки «в умовах воєнного чи надзвичайного стану». Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Нац. шк. суддів України ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права» ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2022. 310 с. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2023_2022.pdf.

Оробець К.М. Кримінальні правопорушення, вчинені в умовах воєнного стану: суспільна небезпечність та законодавче закріплення. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga: “Baltija Publishing”, 2022. С. 1240–1246.

Журавльов М.С. Характеристика «воєнного стану» як кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч.4 ст.425 КК України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного універ-ситету імені Г.С. Сковороди «Право». 2023, Вип. 38. С. 67–75. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/ index.php/law/article/view/14095/4444.

Хто і чому судить українських військових під час війни. BBC News Ukraine. 5 листопада 2023. URL: https://www.bbc.com/ ukrainian/ articles/cw4277yk1leo.

Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2022 році. Верховний Суд. С.96. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ new_folder_for_ uploads/ supreme/ogliady/Stan_Pravosuddya_Criminal_2022.pdf. 11.

Коваленко О.О., Плот-нікова А.В. Щодо визначення об’єктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право». 2023, Вип. 38. С.76–82.

Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20240101#Text.

Борець Т.О. Фактори, що впливають на формування криміногенної ситуації. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 3-4. С. 14-16. URL: https://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/3-4_2016.pdf.

Воєнний стан як обставина, яка впливає на кваліфікацію злочину та призначення покранння. Право. 12.03.2022. URL: https://pravo.ua/voiennyi-stan-iak-obstavyna-iaka-vplyvaie-na-kvalifikatsiiu-zlochynu-ta-pryznachennia-pokarannia/.

Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12.05.2015р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/389-19#Text 16. Про оборону України. Закон України від 06.12.1991р. № 1932-XIIURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Вартилецька І. А., Шармар О. М. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану та особливого періоду. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 1 (15). С. 191–206.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.