СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ З ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЙ ПРАВА НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

О. М. Пономаренко

Анотація


Метою статті є визначення видів доходів поліцейських, які необхідно враховувати при стягненні аліментів на дитину, задля того, щоб забезпечити дитині право на достатній рівень життя. В результаті дослідження автор прийшов до висновку, що право дитини на достатній рівень життя забезпечується батьками, в том числі і через правовий інститут аліментів. Держава встановлює мінімальні гарантії права дитини на достатній рівень життя, закріплюючи вимогу, що розмір аліментів не може бути меншім від 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. В тих же випадках, коли аліменти на дитину сплачуються у частині від заробітку (доходу) того з батьків, який проживає окремо від дитини, для визначення розміру аліментів має значення обсяг тих доходів, які отримає той з батьків, який є платником аліментів. Держава з урахуванням значущості для суспільної безпеки та ризиковості діяльності поліцейських передбачає різноманітні види грошового забезпечення та соціального захисту для них. Вони носять або постійний, або тимчасовий, або разовий характер. Під час воєнного стану для поліцейських введено ще і додаткові винагороди, право на які існує до завершення воєнного стану в Україні. У разі стягнення аліментів з поліцейського повинні враховуватися всі види його доходів, які носять постійний або тимчасовий характер, тобто відрізняються періодичністю. Не враховуються у разі стягнення аліментів на дитину лише ті види грошового забезпечення, які носять разовий характер. Такий підхід до стягнення аліментів з поліцейського найкращим чином забезпечить дитині право на достатній життєвий рівень

Ключові слова


право на соціальний захист, соціальний захист, право на достатній життєвий рівень, заробітна плата, грошове забезпечення, члени сімʼї, посадовий оклад, доплати, преміювання, поліцейські, аліменти, договір про сплату аліментів,

Повний текст:

PDF

Посилання


Рішення Конституційного Суду у справі за конституційною скаргою Лазуренка Ігоря Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців четвертого, п’ятого частини другої статті 70 Закону України "Про виконавче провад-ження“, абзаців третього, четвертого частини другої статті 50 Закону України "Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування“ (щодо гарантованості пенсії, що є основним джерелом існування, не нижче прожиткового мінімуму) від 23 березня 2023 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-23#Text

Бахчев К. В. Гарантії соціального захисту поліцейських в умовах дії воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. № 4/2023. С. 351-354.

Бортник С. М. Проблеми правового регулювання грошового забезпечення поліцейських. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 48. Т. 1. С. 133–137.

Гоц-Яковлєва О. В. Деякі аспекти грошового забезпечення працівників Національної поліції України. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сково-роди. «Право». Випуск 38. 2023. С. 203-208.

Іншин М. І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університеру «Одеська юридична академія». 2015. Вип 4/2015. С. 269–277.

Коваленко О. О. Концепт «право на соціальний захист. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. «Право». Випуск 37. 2023. С. 107-112 . URL.: http://journals.hnpu.edu.ua/ index.php/law/article/view/12467/4264

Марусевич Д. О. Адміністративно-правове регулю-вання соціального захисту поліцейських. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра філософії. 081-Право. К., 2021. С. 23. URL.: https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/2ec5fa33-4711-4fad-8ca8-f9fa15027c3a/content

Постанова Верховного Суду від 31. 07. 2021 за справою № 234/15413/17 URL.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90784240? fbclid=IwAR0aw L1zc0o9KJjXorfMkL13qeoyEshKEqxfSm94xfSncb2pel7PRfVPDbY

Модернізація системи соціального захисту поліцейських. Науково-методичні рекомендації. Х. 2022. С. 4–5. URL.: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1e96fdf1-e998-401c-a20c-96ec901a9000/ content

Постанова КМУ № 1262 від 16.11.2022 «Про внесення зміни до пункту 8 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» URL.: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-punktu-8-pereliku-vidiv-do-a1263
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.