ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЗАГАЛЬНІ РАМКИ ДЛЯ ОДНАКОВОГО СТАВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПЕРЕДЖУЮТЬ ГЕНДЕРНУ НЕРІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Н. В. Новіченко

Анотація


Метою статті є характеристика засобів правового захисту та правозасто-сування, що формують загальні рамки для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності та упереджують гендерну нерівність у трудових відносинах, а також стану українського законодавства у цій царині та відповідність його європейським стандар-там. Автор зазначає, що невикорінність проблеми гендерної нерівності в Україні, очевидно, стосується не тільки оплати праці. Просто це найбільш явна складова загальної проблеми і найбільш наочна. Однак, є питання, які також не сприяють викоріненню проблеми гендерної нерівності, бо взагалі вони або не згадуються або майже не використовуються у вітчиз-няному законодавстві на відміну від європейських стандартів, передбачених в acquis ЄС. Відмічається важливість однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, що упереджує гендерну нерівність у трудових відносинах у сучасному світі в цивілізованих країнах. Цьому питання присвячені норми acquis ЄС, які Україна взяла на себе зобов’язання поступово транспонувати у вітчизняне законодавство. Робиться висновок, що повномасштабне вторгнення рф в Україну та всі ті жахи, які випали на долю українського народу, не змінили рішучого українського вибору цивілізованого напряму свого розвитку щодо забо-рони дискримінації за гендерною ознакою в трудових відносинах. Українське законодавство поповнюється нормами, спрямованими на досягнення гендерної рівності в трудових відно-синах, з урахуванням європейських стандартів прав людини. Однак, на разі, варто конста-тувати наявність в чинному українському законодавстві лише визначення дискримінації, встановлення її заборони за різними ознаками, у тому числі і за гендерною, окреслення форм дискримінації, але фактичну відсутність засобів правового захисту та правозастосування, що формують загальні рамки для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності та упереджують гендерну нерівність у трудових відносинах так, як це сформо-вано за європейськими стандартами.

Тому, крім змін, що очікують у Верховній Раді України на друге читання щодо до-повнення українського законодавства терміном «віктимізація», пропонується його доповнити відповідними нормами, що містять засоби правового захисту та правозастосування, що формують загальні рамки для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності та упереджують гендерну нерівність у трудових відносинах.


Ключові слова


гендерна рівність, трудові права, права жінок, дискримінація, забо-рона дискримінації, мобінг, право на працю, працівник, роботодавець, гендерна нерівність, гарантії, оплата праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 15 вересня 2023 р. №815-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2023-%D1%80#Text.

Коваленко О. О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці. Зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С.Сковороди. Право. Харків, 2021. Вип. 34. С.24–31.

Коваленко О. О., Шабанов Р.І. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 128–135.

Світенок М.І. Проблеми гендерної рівності у законодавстві про працю України. Держава і право. №48. С. 365–372. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34400/09-Sv%d1%96tenok.pdf? sequence=1.

Світовенко Д.В. Основні ознаки принципу гендерної рівності за трудовим законодавством України. Соціальне право. 2021. №2. С. 121-127. URL: https://openarchive.nure.ua/ server/ api/core/bitstreams/1c3de9e2-d733-45a0-9be6-05856cb2687b/content/CdsnjdtyrjL/D/

Світовенко Д.В. Форми та способи реалізації принципу гендерної рівності за трудовим законодавством України. дис. на здобуття наук. ступ. Доктора філософії у галузі зань 08 Право, спеціальність 081 Право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. 2023. 249с. URL: https://scc.knu.ua/upload/iblock/ b83/6nvh22son3hn 07b1k7 gkufrdid3hu17z/dis_Svitovenko.pdf.

Додаток ХL до глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/40_ Annex.pdf.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text.

Способи захисту цивільних прав та інтересів. Безоплатна правнича допомога. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2.

Нагнибіда В. Теоретичні засади правозастосування: поняття, ознаки, види. Університетські наукові записки. 2019. Т.18. №3 (71). С. 33–42. URL: file:///D:/user/Downloads/52-Article%20Text-86-1-10-20200602.pdf.

Директива Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 про встановлення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_003-00#Text.

Howard E. The European year of equal opportunities for all – 2007: is the EU moving away from a formal ideal of equality? European Law Journal. 2008. Vol. 14 (2). P. 168-185. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0386.2007. 00409.x.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)». Проєкт Закону. Реєстраційний номер 0931, дата реєстрації 29.08.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66561.

Аналітичний огляд законо-проєкту про гармонізацію законодавства із правом Європейського Союзу. Аналітичний центр ЮрФем. UA. URL: https://jurfem.com.ua/analitychnyi-opys-zakonoproektu-pro-garmonizaciyu-iz-pravom-evropeyskogo-soyuzu/.

Кодекс законів про працю України: Закон УРСР № 322-VIII від 10.12.1971 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.