ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА ОДНОГО З ЇЇ ПРОЯВІВ – МОБІНГУ ДО ACQUIS ЄС: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА

О. В. Олендарьов

Анотація


Метою статті є: характеристика впровадження відповідності законодавства України з питань заборони дискримінації у сфері праці та одного з її проявів – мобінгу до acquis ЄС як виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; надання пропозицій по вдосконаленню меха-нізму попередження порушень трудових прав у вигляді вчинення мобінгу, механізму захис-ту від мобінгу та можливості відновлення порушених трудових прав працівника. Робиться висновок, що законодавство України поступово наближається до відповідності acquis ЄС з питань заборони дискримінації у сфері праці. Мова йде про правове регулювання такого прояву дискримінації як утиск, що отримав у 2022р. назву в українському законодавстві «мобінг». Питання існування відмінності від термінології, прийнятої в acquis ЄС видаються дискусійними, дають підстави для роздумів чи є сенс в таких відмінностях, що дає напрям для подальшого наукового пошуку. Також пропонується розширення переліку ознак дискримінації визначених в ст.1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» генетичними характеристиками, непрацездатністю, сексуальною орієнтацією для комплексної відповід-ності законодавства України acquis ЄС.

В КУпАПі пропонується розширити коло суб’єктів, які можуть складати протоколи щодо вчинення мобінгу, надавши таку компетенцію уповноваженим особам секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представникам Уповнова-женого Верховної Ради України з прав людини.


Ключові слова


трудові права, дискримінація, заборона дискримінації, мобінг, право на працю, трудові відносини, трудовий договір, гендерна рівність, гендерна нерівність, гарантії, порушення прав, європейські стандарти прав людини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-рони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_011#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)». Закон України № 2759-IX від 16.11.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20#n8.

Гончарук В.В. Протидія мобінгу в трудових правовідносинах. Вісник ХНУВС.2020. №3 (90). С. 70-77. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/696a6ef7-09b9-4060-ac91-d270d0f811c7/ content.

Колєснік Т.В. Сучасні підходи до запобіганя мобінгу у трудових відносинах. Правовий часопис Донбасу. 2019.№3 (68) С. 65-72. URL: https://ljd.dnuvs.in.ua/wp-content/ uploads/2022/01/8-kol%D1%94snik.pdf,

Драчевська О. «Протидія та запобігання мобінгу» як новела трудового законодавства. URL: https://postfactum.info/ua/opinion/protidiya-ta-zapobigannya-mobingu-yak-novela-trudovogo-zakonodavstva-ukraini-31.html.

Матвійчук Н. Поняття та форми мобінгу. 20.03.2023. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/ columns/ 2023/03/20/698206/.

Додаток ХL до глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соці-альної політики та рівних можливостей розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейсь-ким співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/40_Annex.pdf.

European Social Charter Turin, 18.X.1961. European Treaty Series/ No. 35. URL: https://rm.coe.int/168006b642.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text. 8. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР № 322-VIII від 10.12.1971 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text.

Директива Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 про встанов-лення загальних рамок для однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяль-ності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-00#Text.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобін-гу (цькуванню) Закон України від 01.12.2022 № 2806-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2806-20#Text.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України від 23.12.1997. № 776/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 776/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу). Проєкт Закону. Реєстраційний номер 0931, дата реєстрації 29.08.2019. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66561.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.