ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ УМОВ ПРАЦІ

Ю. І. Панаско

Анотація


Метою статті є характеристика прояву принципу справедливості в право-вому регулюванні умов праці. Робиться висновок, що сучасне трудове право ґрунтується на принципі справедливості, який визначає відповідну справедливу спрямованість змісту норм трудового права. Реалізація принципу справедливості відбувається у правових вимогах щодо забезпечення умов праці працівників, які за міжнародними стандартами навіть у своїй назві містять термін «справедливий».
Реалізація принципу справедливості у визначенні правового регулювання умов праці працівників полягає у транслювання єдиного для всіх працюючих в однакових умовах і за однаковими характеристиками, підходу щодо реалізації їх права на працю з тим, щоб убезпечити їх життя і здоров’я від шкідливих виробничих факторів, дати можливість заробляти собі і своїй сім’ї на життя у розмірі, що забезпечує хоча б мінімальні потреби, створити оптимальне співвідношення поєднання робочого часу і відпочинку, надати змогу розбудовувати кар’єру завдяки професійним успіхам без дискримінації.
Зазначені характеристики прояву принципу справедливості у правовому регулюванні умов праці дають підстави для погодження з існуючою науковою думкою про тотожність понять «справедливість» і «гідність» щодо характеристики сучасної праці, а також щодо устаткування обов’язку забезпечення саме справедливої (гідної) праці сучасними державами, як іманентно притаманної складової державної політики.
Пропонується вдосконалити чинне українське законодавства задля приведення у відповідність з міжнародними стандартами та внести відповідні зміни до ч.4 ст. 43 Конс-титуції України.


Ключові слова


принцип справедливості, працівник, роботодавець, трудові відно-сини, праця, трудове право, трудові права, трудовий договір, право на працю, принципи права, гідна праця, дискримінація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. ООН: Міжна-родний документ від 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.

Коваленко О.О. Особливості правового регулювання праці молоді. Дисертація на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди. Харків. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення 2005. 195 с.

Коваленко О.О. Справедливість як концепт гідної праці. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1–2 жовтня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 194–195.

Процевський О. І. Методологічні засади трудового права: монографія. Х.: ХНАДУ, 2014. 260 с.

Трюхан О.А. Право на справедливі умови праці: міжнародно-правовий аспект. Альманах міжнародного права. №14. С. 60–70. URL: http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v14/9.pdf.

Фрідманська В.І. Конституційне право людини і громадянина на заробітну плату. Дисертація на здобуття наук.ступ.канд.юрид.наук. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Ужгород. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 2021. 255 с.

Корчевна Л.О. Справед-ливість як категорія права. Правова держава. 2014. № 7. С. 5–9.

Отримують значно менше! Як планують скоротити нерівність оплати праці між чоловіками та жінками. 16.10.2023. URL: https://vikna.tv/dlia-tebe/robota/nerivnist-oplaty-praczi-mizh-zhinkamy-ta-cholovikamy-planuyut-skorotyty/.

Амелічева Л. П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 360 с.

Конституція України. Верховна Рада України. Закон України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.