ДО ПИТАННЯ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО ПРАВА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, ЩО ПОЛЯГАЄ У ПРАВИЛЬНОМУ РОЗРАХУНКУ СУМИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою статті є характеристика гарантії захисту порушеного права поліцейського на працю в умовах воєнного стану, що полягає у правильному розрахунку суми середньої заробітної плати за вимушений прогул. Автор обґрунтовує думку, що в реалізації права на працю провідну роль відіграє можливість заробляти собі на життя працею. Це і є тією метою, яку сучасне право використовує для визнання природного права людини позитивним. Людина має отримувати засоби для існування себе і своєї сім’ї. Тому, кожна праця має бути оплачена і, при чому, у такому розмірі, щоб стимулювати працювати та мати можливість це робити через відновлення своїх сил. Відповідно заробляння на життя працею акумулює в собі ці 2 функції: стимулюючу та відтворювальну. Людина має отри-мати всі ті гроші, які вона заробила своєю працею незалежно від того у якій, незабороненій формі вона реалізує своє право на працю, в якому виду діяльності. Наголошується, що виконання свої посадових обов’язків в умовах воєнного стану зумовлює підвищену склад-ність службової діяльності та пов’язано із підвищеною небезпекою для життя та здоров’я поліцейських. Робиться висновок, що принципові правила права поліцейського на весь свій заробіток мають зберігатись не тільки в умовах провадження поліцейським своєї службової діяльності, а й у тих випадках, коли поліцейський намагається захистити своє порушене право на працю через звернення до суду з позовом про поновлення на посаді та оплату часу вимушеного прогулу. Адже при розрахунку потрібно відштовхуватись від грошового забезпечення поліцейського, яке включає на період воєнного стану і додаткову винагороду в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць. У разі винесення рішення су-дом про задоволення позовів про оплату вимушеного прогулу, фактори, які характеризують складність виконання роботи, зокрема виконання службових обов’язків у період воєнного стану, також мають братися до уваги у випадку розрахунку суми присудженої виплати, бо ці умови впливають на розмір саме систематичних виплат, які і мають за законодавством бути включені у суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Ключові слова


право на працю, оплата праці, заробітна плата, грошове забезпе-чення, гарантії, доплати, надбавки, преміювання, спеціальні суб’єкти трудового права, полі-цейські, діяльність поліцейських, гідна праця

Повний текст:

PDF

Посилання


Бортник С. М. Проблеми правового регулювання грошового забезпечення полі-цейських. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 48. Т. 1. С. 133–137.

Масалова Т. А. До питання поняття грошового забезпечення поліцейських. Юридичний вісник. 2021. № 4. С. 201–206.

Марусевич Д. О. Теоретичні засади адмініст-ративно-правового регулювання грошового забезпечення поліцейських. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 3. С. 123–128.

Європейська соціальна хартія (переглянута). Рада Європи: Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996р. № ETS N 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.

Конституція України. Верховна Рада України. Закон України від 28 червня 1996р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Коваленко О.О. Правові проблеми свобо-ди волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2015. 447 с.

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.

Про Національну поліцію України. Верховна Рада України. Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 580-19#Text

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5#Text.

Про оплату праці. Закон України №108/95-ВР від 24 березня 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0% B2%D1%80#Text.

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затв. Постановою Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/100-95-%D0%BF#Text.

Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022р. № 168. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/168-2022-%D0%BF#Text.

Порядок та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України 06.04.2016р. № 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0669-16#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.