АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРИ ЗМІНІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Т. Г. Головань, О. М. Пономаренко

Анотація


Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових правовідно-син, судова практика, висновки експертів свідчать про необхідність критичного переосмис-лення деяких інститутів, алгоритмів, механізмів з метою приведення їх у відповідність з сучасними потребами суспільного, економічного та політичного розвитку України. В умовах глобалізації міграційних процесів, викликаних повномасштабним вторгненням в Україну, оголошенням воєнного стану, веденням на території України активних бойових дій, найактуальнішими стають питання гарантування прав і свобод людини та громадянина. Особливо значення гарантування прав набуває в сфері праці, оскільки саме ця сфера забезпечує можливість заробляти на життя, реалізовувати творчий потенціал та здобувати певний соціальний статус у суспільстві.
Інститут юридичних гарантій в трудовому праві посідає особливе місце. Юридичні гарантії дозволяють попереджати порушення прав працівників, встановити межі для роботодавців, забезпечувати можливість оскарження неправомірних дій та компенсувати матеріальну шкоду, що обумовлюється соціальним призначенням трудового права, реаліза-цією його соціальної функції. Але, не зважаючи, на актуальність та важливість інституту юридичних гарантій, чинне законодавство характеризується термінологічною невизначе-ністю. Серед науковців також точаться дискусії щодо визначення поняття юридичних гарантій, механізмів реалізації юридичних гарантій, функцій юридичних гарантій тощо. Крім того, процес правозастосування є доволі проблематичним і викликає непорозуміння між роботодавцем та працівником, внаслідок чого останні вимушені захищати свої права в судовому порядку ще частіше.
Автори звертають увагу на певні аспекти оптимізації трудового законодавства в умовах воєнного стану та неприпустимість порушення соціальної функції трудового права, втіленої в існуючих приписах Конституції України, Кодексу законів про працю України як під час правозастосування, так і в процесі правотворчості.


Ключові слова


соціальне призначення права, соціальна функція трудового права, гарантії, зміна трудового договору, працівник, роботодавець, трудові права, трудовий договір, зміна істотних умов праці, право на працю, свобода волі сторін трудового договору, сторони трудов

Повний текст:

PDF

Посилання


Мінімальні гарантії в трудовому праві: поняття, зміст, специфіка правового регу-лювання. URL: https://www.msp.gov.ua/content/pracivnikam.html?PrintVersion.

Пижова М.А. Функції юридичних гарантій у трудовому праві: актуальні питання. URL: https://pti.org.ua/ index.php/ndipzir/article/view/697/604

Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/ article-28680

Малихіна Я. А. Юридичні гарантії за трудовим законодавством України. Форум права. Наукове електронне фахове видання. 2007. №2. С.136. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ ejournals/FP/2007-2/07mjatzu.pdf.

Кохан Н. В. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05 «Тру-дове право; право соціального забезпечення». Івано-Франківськ, 2008. 217с.

Головань Т.Г. Проблемні питання правового регулювання змін істотних умов праці, механізму їх впровадження з точки зору розподілу свободи волі сторін трудового договору, зокрема в умовах воєнного стану. http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/14105

Кодекс законів про працю України. Закон України №322-VIII від 10.12.1971р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text

Курс порівняльного трудового права: під-ручник: у 2-х т. / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В. І.; за ред. А.Р. Мацюка. Х., 2015. Т. 1.

Яцкевич І.І. Юридичні гарантії права на працю у процесі зміни умов трудового договору. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5f49eb22-9061-4b9e-94a0-f04394258dfd/content.

Про практику розгляду судами трудових спорів. Поста-нова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. №9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0009700-92#Text

Мельник К. Ю. Окремі проблеми укладання та зміни тру-дового договору. Право і Безпека.. 2012. № 4. С. 228–232.

Яцкевич І.І. Окремі юридичні гарантії трудових прав працівника у процесі виконання трудового договору: науково-правовий аспект. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2015. №1(11). С. 1–15.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України від 15.03.2022р. № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Закон України від 01.07.2022р. №2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2352-20#Text

Швець Ю. Переведення працівника: практика застосування трудового законодавства у довоєнний період та під час воєнного стану. https://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/perevedennya-pracivnika-praktika-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-dovoenniy-period-ta-pid-cha.html

Гришина Ю.М., Чанишева Г.А. Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану. http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/263505/259751.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.