ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Р. А. Булава

Анотація


Однією з тенденцій сучасності є посилення процесів інтеграції, залучення держав до загальноприйнятих та загальновизнаних цінностей, розширення сфери міжнародно-правового регулювання. Світова спільнота досить активно бореться з порушенням заборони примусової праці, адже примусова праця залишається негативним феноменом сучасності. Випадки порушення заборони примусової праці мають місце навіть в розвинених країнах. Експерти Міжнародної організації праці визначають примусову працю як глобальну проб-лему, яка потребує найскорішого вирішення, оскільки у випадках використання примусової праці порушуються інтереси багатьох людей. Усвідомлення неприпустимості примусової праці стало підґрунтям для формування правового регулювання трудових правовідносин на засадах свободи праці, яка передбачає можливість вільно обирати як працювати або не здійснювати трудову діяльність.
Україна активно долучилась до зазначених процесів як учасник відповідних міжнародно-правових договорів, угод та конвенцій та несе політико-правовий обов’язок неухильно дотримуватись сформульованих у цих міжнародних актах приписів. Автор зазначає, що обрання Україною євроінтеграційного вектору подальшого роз-витку стало основою для формування вимог щодо адаптації усіх сфер життя до міжнародних стандартів. Не виключенням стала й сфера заборони примусової праці. В Україні заборона примусової праці регулюється низкою міжнародно-правових актів та нормативно-пра-вовими актами національного законодавства. Причому процес реформування та гармонізації трудового законодавства відбувається протягом тривалого часу, оцінюється позитивно, але й має певні недоліки. Ефективність подальшої гармонізації законодавства залежить від багатьох чинників, серед яких науковці відзначають комплексний підхід, врахування особливостей національного законодавства та урахування критеріїв адаптивності до чинних нормативно-правових актів.


Ключові слова


трудовий договір, трудові правовідносини, праця, заборона примусової праці, євроінтеграція, захист трудових прав

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О.О. Міжнародно-правові стандарти заборони примусової праці як витоки свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (м.Київ, 19-20 квітня 2017 р.). К.:КНУКМ. Ч.1. С. 406-412. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua items/f5c5cf1b-7315-4b06-8c56-dd65309e24b6.

Ждан М.Д. Принцип свободи договорів про працю та заборони примусової праці як основа реалізації права на працю в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди «Право», 2022. Вип. 34. С. 130–138.

Жернаков В. В. Поняття примусової праці за законодавством України. Право України. 1997. №10. С. 35–39.

Краснов Є. В. Поняття та форми примусової праці. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 37. С. 89-94.

Процевський О.І. Заборона примусової праці як складова принципу свободи праці. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 2014. Вип. 22. С. 30–40.

Ситницька О.А.Заборона примусової праці у трудовому законодавстві України. Університетські наукові записки. 2001. №3 (39). С.156-162.

Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі. Монографія. Рівне : Видавець О. М. Зень, 2009. 476 с.

Хаустова М.Г. Феномен глобалізації, різноаспектність визначення. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11307/1/Haustova_110-119.pdf.

Огієнко І.В., Бажанов В.О., Бомбергер І.Л. Перспективи реформування трудового законодавства України в контексті імплементації норм міжнародного трудового права. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/850/852.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Конвенція Міжнародної організації праці № 29 про примусову чи обов’язкову працю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text.

Конвенція Міжнародної організації праці № 105 про скасування примусової праці. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_013#Text.

Конституція України. Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Войтенко О.О. Заборона примусової праці в трудовому законодавстві України. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/31.pdf.

Міжнародний стандарт. Соціальна відповідальність (SA8000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07#Text.

Пласкач С. Заборона примусової праці в міжнародно-правових актах. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10155/10158.

Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.1971р. №332-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. №9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text.

Прокопчук Ю.М. Імплементація міжнародних норм про працю у трудове право України. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34000/105-Prokopchuk.pdf?sequence=1.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.