ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

В. В. Ворожбіт-Горбатюк

Анотація


У статті розкрито євроінтеграційний концепт організації впливу на суб’єк-тів пробації в Україні. Автором визначено мету: конкретизувати загальні істотні ознаки процесу наближення організації впливу на суб’єктів пробації в Україні до європейських стандартів, імплементації кращих практик пробації відповідно до соціальних, культурних, ментально обумовлених особливостей взаємодії в системі «людина – людина» у різних суспільно-правових відносинах. Євроінтеграційний концепт передбачає вивчення імплемен-таційних практик на засадах раціонального відображення і осмислення через призму суспільного запиту України та Євросоюзу до трансформацій кримінально-виконавчої діяльності на засадах апріорної цінності прав людини. Дослідження здійснено з опорою на системний герменевтичний і культурологічний підходи до вивчення феноменів і процесів у галузі кримінального, кримінально-виконавчого права. У статті зазначено про те, що імплементація європейських стандартів в організації впливу на суб’єктів пробації в Україні передбачає розроблення міждисциплінарної методології людиноцентричності, національно-го і світового досвіду кримінально-виконавчого законодавства і практики його застосування, зокрема у царині запобігання кримінально-правових порушень. У комплексі взаємопов’яза-них галузей права апріорного значення набуває пошук шляхів вирішення проблем націо-нальної і міжнародної безпеки через впровадження кращого міжнародного та вітчизняного досвіду кримінально-виконавчої діяльності щодо інтеграції, реабілітації, соціалізації суб’єктів пробації, підвищення якості соціально-виховної, соціально-психологічної роботи на засадах національних і європейських цінностей, імплементація світових стандартів співпраці установ виконання покарань, центрів пробації та інших соціальних інституцій, громад і громадських спільнот, у тому числі й наукове обґрунтування і розроблення відповідних організаційних регламентів). У статті визначено перспективні напрями реалізації євроінтеграційного концепту організації впливу на суб’єктів пробації: впровадження ефективних програм та інструментів для соціально-виховної та психологічної роботи із клієнтами пробації і системний моніторинг якості таких програм; обґрунтування факторів забезпечення ефективності пробації за різними напрямами діяльності; пропозицій щодо удосконалення правового регулювання інститутів пробації; щодо нормативних і процесуальних змін алгоритмів реалізації програм неперервного підвищення кваліфікації і навчання персоналу пробації.

Ключові слова


пробація, євроінтеграція, європейська конфедерація пробації, суб’єкт пробації, пробаційна програма, гуманізм, організаційний регламент, запобігання злочинності, суспільна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів роз-витку науки і техніки та інноваційної діяльності. Закон України від 21.12.2023 № 3534-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3534-20#Text

Ягунов Д. Європейські правила пробації : переклад, науково-практичний коментар та допоміжні матеріали. Одеса: Фенікс, 2013. 236 с.

Богатирьова О. І. Пробація в Україні: гуманізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань: д.ю.н. : спец.. 12.00.08 – Кримінальне право та кримі-нологія; кримінально-виконавче право: доктор. дис. Харківський національний університет внутрішніх справ. 2014.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Вип.16. Харків: Кроссроуд, 2008. С. 36–48.

Пробація України: офіційний веб-сайт. Пробаційні програми. URL: https://www.probation.gov.ua/

Гранкіна В. І. Наглядова пробація при виконанні покарань, альтернативних позбавленню волі : Доктор філософії : спец.. 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023.

Ворожбіт-Горбатюк В.В. Пробаційні програми в реалізації прав людини. Юридична освіта – майбутній капітал України : матеріали круглого столу присвяченого Дню праців-ника освіти, що проведений кафедрою цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського та кафедрою державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу факультету історії та права ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків, 29 вересня 2023 року). Харків, 2023. С. 6–9.

Реалізація прав засуджених в суспільстві змін: науковий і прикладний дискурс : дайджест стенд. доп. наук.-метод. семінару у формі кругло-го столу онлайн, 04 квіт. 2023 р., м. Харків [уклад.: В. Пивоваров, В. Ворожбіт-Горбатюк] ; НАПрН України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2023. 48 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Євро-пейські правила пробації: загальна характеристика. Пробація в Україні: [сайт]. URL: https://probation.at.ua/index/epp_general_ukr/0-36

Європейська конфедерація пробації. Офіційний сайт СЕР. 2024. URL: https://www.cep-probation.org

Про пробацію. Закон України. Відомості Верховної Ради, 2015, № 13, ст.93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/160-19#Text

Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм. Постанова КМУ від 18 січня 2017 р. № 24 Київ. UR : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/24-2017-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавлен-ням волі. Наказ Міністерства юстиції України № 272/5 від 29.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0120-19#Text/
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.