ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Т. Г. Головань

Анотація


Актуальність теми обумовлена успішність євроінтеграційних процесів залежить, в тому числі, й від розбудови ефективної системи соціального захисту як невід'єм-ної складової політики держави, відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громА-дян. Соціальний захист є тим чинником, від ефективності якого залежить розвиток і держа-ви, і суспільства. З'ясування сутності соціального захисту, його місця в політиці соціальної держави набуває особливої актуальності у складних умовах сьогодення, адже соціальний захист – це засіб збереження стабільності та злагоди в суспільстві, що трансформується, інструмент, за допомогою якого держава може впливати на життя людей, отримує підтримку урядового курсу.
Виявлення та вирішення проблемних аспектів сфери соціального захисту в умовах пріоритетності євроінтеграційних процесів мають істотне значення, адже їх вирішення є фундаментом для створення ефективної системи та удосконалення відповідних правових механізмів. Особливого значення в умовах сьогодення набуває необхідність формування діє-вих механізмів соціального захисту поліцейських, що зумовлюється специфікою покладених на них завдань та функцій. Соціальний захист розглядають як частину механізму соціаль-ного забезпечення поліцейських, що реалізується у передбачених законодавством випадках. Одним із основних елементів соціального забезпечення поліцейський являється їх грошове забезпечення. Справедливий і сучасний рівень фінансового забезпечення поліції, враховую-чи характер, інтенсивність та небезпеку роботи сприяє підвищенню престижу поліцейської служби та підвищенню її продуктивності


Ключові слова


соціальний захист, соціальне забезпечення, оплата праці, заробітна плата, грошове забезпечення, посадовий оклад, доплати, надбавки, преміювання, спеціальні суб’єкти трудового права, Національна поліція України

Повний текст:

PDF

Посилання


Москаленко В. В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави. Наукові записки Києво-Могилянської академії. Політичні науки. 2005. Т. 21. С. 41-44;

Кісіль Ю.О. Сутність та зміст соціального захисту працівників поліції. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/231b4957-e0f4-4fcc-a8f0-ec9faf545e58/ content;

Беспалько С.В., Шатрава С.О., Кріцак І.В. Аналіз законопроєктної бази щодо під-вищення грошового забезпечення поліцейських: вітчизняний та зарубіжний досвід законо-давчих ініціатив. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2022/11.pdf;

Постанова Верховного Суду від 10.02.2022 р. по справі №420/13606/21. URL: http://iplex.com.ua/doc.php? regnum= 103132044&red=100003566223a6c7123f5b602567f56f7c8e23&d=5;

Постанова Верховного Суду від 13.03.2019 р. по справі №807/363/18. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/80481668;

Постанова Верховного Суду від 25.04.2019 р. по справі №804/496/18. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=81431668&red=100003e34deb7497 de8b9f5f8385c7296233e6&d=5;

Постанова Верховного Суду від 26.06.2019 р. по справі №820/4748/17. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_kas_vp_vid_26_06_2019_roku _u_spravi_ 820_4748_17/;

Путій М. В. Адміністративно–правове забезпечення проходження служби в корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції: дис. на здобуття ступеня д-ра філо-софії: спец. 12.00.08. Харків, 2020 р. 256 с.;

Боднар В. І. Правове регулювання проход-ження служби співробітниками Служби судової охорони: дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2020 р. 217 с.;

Кісіль О.Ю. До питання грошового забезпечення поліцейських в Україні. URL: content (univd.edu.ua);

Бортник С. М. Проб-леми правового регулювання трудових прав поліцейських : дис. на здобуття ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2018. 389 с.;

Король К.С. Осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. URL: 40.pdf (lsej.org.ua);

Про затвердження Інст-рукції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної при-кордонної служби України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.06.2018 р. №558. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0854-18#Text;

Про оплату праці. Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text; 15. Бідюкова М. С. Правове регулювання матеріального забезпе-чення працівників ОВС: дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05. Харків, 2006 р. 217 с.;

Дей М. О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект: дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Харків, 2005 р. 212 с.;

Гальченко О. С. Удосконалення правового регулювання оплати праці в умовах ринкової економіки: дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Луганськ, 2010 р. 188 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.