ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ В ПЕРІОД ОГОЛОШЕНОГО ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ

Р. І. Шабанов

Анотація


Розширення співпраці з Європейським Союзом і посилення інтегративних процесів супроводжуються необхідністю виконання певних вимог щодо приведення чинного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. Євроінтеграційні про-цеси вимагають гармонізації трудового законодавства в тому числі. Гармонізація законо-давства є одним із ключових завдань, розв’язання якого сприятиме поглибленню інтеграцій-них процесів у рамках створення ЄС. Гармонізація трудового законодавства як один із векторів потужних євроінтеграційних процесів зумовлена орієнтацією на міжнародні стан-дарти та необхідністю підвищення гарантування дотримання та захисту прав як працівників, так і роботодавців. Об’єднання науковців, практиків та нормотворців для реалізації зазначених процесів забезпечить прийняття науково обгрунтованих, виважених, агрументованих та своєчасних рішень для досягнення стратегічних цілей і завдань національного, національно-еконо-мічного, громадсько-політичного та культурного розвитку, що стало невід’ємною реалією сьогодення. Удосконалення трудового законодавства повинно створити умови для формування цілісної системи правового регулювання соціально-трудових відносин. Сфера соціально-трудових правовідносин обтяжується обставинами воєнного часу, що зумовлює необхідність відповідного реагування з боку законодавця. З аналізу норм чинного законодавства, яким врегульовані особливості організації трудових відносин в умовах воєнного стану, простежується звуження прав працівників. Проте такі кроки мають тимчасовий характер, є доцільними та виправданими. Адже визначення оптимальних підходів до правового регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану є важливою гарантією законності та забезпечення дотримання прав як працівників, так й роботодавців.

Ключові слова


свобода волі сторін трудового договору; зміна трудового договору, працівник, роботодавець, трудові відносини, праця, трудові права, трудовий договір, сторони трудового договору, переведення, переміщення, зміна істотних умов праці, право на працю, гарантії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинська Р.Я. Актуальні питання гармонізації трудового законодавства в умовах євроінтеграції. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/489/463;

Консти-туція України. Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Загальна декларація прав людини. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version-;

Марченко В. В. Зміни в організації виробництва і праці як підстава зміни істотних умов праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2010. № 17. С. 289–297;

Іншин М.І. Теоретико-правовий аналіз змін трудового договору. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. 539 с. С. 13;

Марченко В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «істотні умови праці». Право і безпека. 2010. № 3(35). С. 208–211;

Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2005. 14 с.;

Марченко В.В. Особливості правового регулювання зміни істотних умов праці: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2014. 23 с.;

Головань Т.Г. Соціальний діалог в Україні як напрям партнерства з Європейським Союзом. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/fc6a5de2-183a-4ca1-9f8c-626eb8b22 c13/content;

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. №2136-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.;

Коментар Мінекономіки до Закону України від 15 березня 2022 р. №2136-IX «Про орга-нізацію трудових відносин в умовах воєнного стану». URL: https://www.me.gov.ua/ Docu-ments/ Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=Komentar Mine-konomiki DoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136-ikhproOrganizatsiiuTrudovikh Vidno-sinV UmovakhVonnogoStanu;

Коваленко О.О. Новели трудового законодавства України, що характеризують свободу волі працівника і роботодавця при зміні трудового договору та забезпечують право на безпечні і здорові умови праці в умовах воєнного стану. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5b7d9bbb-9919-4a82-8273-310e623a6daf/-content.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.