ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ

С. О. Белевцова

Анотація


Стаття  присвячена  проблемам  мовної  підготовки  іноземних  громадян  та пошуку шляхів для модернізації процесу мовної підготовки іноземців.

Ключові слова: іншомовна аудиторія, осередок іншомовного спілкування, наслідування, мовна підготовка, інтерактивне навчання, комунікативна компетенція.

 

Статья посвящена проблемам языковой подготовки иностранных граждан и поиска путей для модернизации процесса языковой  подготовки иностранцев.

Ключевые слова: иноязычная аудитория, центр иноязычного общения, подражание, языковая подготовка, интерактивное обучение, коммуникативная компетенция.

 

The article is devoted to the problems of language training of foreign citizens and the search for ways to modernize the process of language training of foreigners

Key words: foreign language audience, center of foreign language communication, imitation, language training, interactive learning, communicative competence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєй Л.Б., Тростинська О.М. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки: зб. наук.пр. 2008. Вип. 12. С. 48–59;

Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. Радосав Бошкович. М.: Высшая школа, 1984. 303 с.;

Закон України «Про освіту»: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380;

Паламар Л. Принципи укладання підручника з української мови для іноземних студентів. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. 2008. Вип. 3. С. 40–47;

Сокіл Б., Мацюк З. Концепція підготовки фахівців для викладання української мови в іншомовній аудиторії. Концепція підготовки фахівців для викладання української мови в іншомовній аудиторії / Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. 2006. Вип. 1. С. 6;

Ушакова Н.И., Дубичинский В.В., Тростинская А.Н. Концепция языковой подготовки иностранцев в вузах Украины. URL: http://dok.оpredelim.сom/docs/index-43899.html;

Чистякова А., Селіверстова Л., Лагута Т. Диференційована організація навчання іноземців української мови. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: зб. наук. пр. 2008. Вип. 1. С. 13–21.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640343

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.