ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНО ЮРИДИЧНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА П.3 СТ.41 КЗПП УКРАЇНИ

Г. О. Вайленко

Анотація


Метою наукової статті є дослідження окремих проблем розуміння загально-соціальної та спеціально юридичної обумовленості визначення підстави розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України. Автор зазначає, що у підставі розірвання трудового договору,  передбаченій  п. 3 ст. 41 чинного  КЗпП  України, – вчиненні  працівником,  який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, мабуть, найтісніше, ніж у будь-якому випадку, ми стикаємося із переплетінням різновидів  соціальних  норм:  норм  моралі  та  норм  права.  Таке  переплетіння  зумовлене  загально-соціальними  чинниками,  які  визначають  виховання  як  складний  і  багатогранний  процес формування людської особистості, що відображуються у спеціально юридичних чинниках – вимогах до працівника, який здійснює виховання як роботу, обумовлену трудовим договором. Робиться висновок, що така специфіка обумовлює особливості правового регулювання праці працівників, які виконують виховні функції.

Ключові слова: працівник, трудова функція, виховна функція, аморальний проступок, оціночні поняття у трудовому праві.

 

Целью  научной  статьи  является  исследование  отдельных  проблем понимания  общесоциальной  и  специально  юридической  обусловленности  определения основания расторжения трудового договора по п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины. Автор отмечает, что в основании расторжения трудового договора, предусмотренной п. 3 ст. 41 действующего КЗоТа Украины, – совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, пожалуй, теснее, чем в иных случаях, мы сталкиваемся с переплетением разновидностей социальных норм: норм морали и норм права. Такое переплетение обусловлено общесоциальными факторами, которые определяют воспитание как сложный и многогранный процесс формирования человеческой  личности,  отображаются  в  специально  юридических  факторах – требованиях  к работнику, который осуществляет воспитание в качестве работы, обусловленной трудовым договором.  Делается  вывод,  что  такая  специфика  обуславливает  особенности  правового регулирования труда работников, выполняющих воспитательные функции.

Ключевые  слова:  работник,  трудовая  функция,  воспитательная  функция,  аморальный проступок, оценочные понятия в трудовом праве.

 

The purpose of the scientific article is the study of certain problems of understanding the general social and special legal conditionality of determining the grounds for termination of an employment contract under Clause 3 of Article 41 of the Labor Code of Ukraine. The author notes that in the basis of the termination of an employment contract stipulated by Clause 3 of Article 41 of the current Labor Code of Ukraine – the commission by an employee who carries out educational functions, an immoral misconduct, incompatible with the continuation of this work, is perhaps the closest thing than in any case, we are confronted with the interweaving of varieties of social norms: norms of morality and norms of law. Such interweaving is due to general social factors that define education as a complex and multifaceted process of formation of the human person, reflected in special legal factors – requirements to the employee who carries out education as a work, stipulated by an employment contract. It is concluded that such a specificity determines the peculiarities of the legal regulation of labor of employees who perform educational functions.

Key words: employee, labor function, educational function, immoral misconduct, estimation concepts in labor law.

Повний текст:

PDF

Посилання


Губань Р.В. Поняття «аморального проступку» та «працівника, який виконує виховні функції» при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Тези науково-практичної конференції: «Конституційне право на працю: Юридичні гарантій та судовий захист» URL: http://aau.edu.ua/visnyk/text25/12grvvuo.pdf;

Козачкова Л.О. Особливості трудової функції працівника, який виконує виховні функції. Порівняльно-аналітичне право: Електронний збірник УжНУ. 20013. №4. С. 133–136;

Онацький В.М., А.С. Дворніков Сутність аморального проступку, не сумісного з виконанням виховних функцій: теоретично-правова характеристика. Серія: Право: Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 26. URL: file:///C:/WINDOWS/Temp/nvuzhpr_2014_26_27.pdf.;

Тищенко О.В. Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. К., 2002. 204 с.

Швець Н.М. Правові аспекти звільнення працівника за аморальний проступок. Проблеми законності: Акад. збірник наук.праць. 2011. Вип. 113. С. 83–91;

Кодекс законів про працю України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5;

Педагогика: учеб. пособие / Под ред. Ю. К. Бабанского; 2-е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение, 1988. 479 с. (Учебное пособие для педагогических институтов). URL: http://www.detskiysad.ru/ped/ped143.html;

Вікіпедія. Вільна енцеклопедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8% D1% 85% D0%BE%D0%B2%D0 %B 0% D0% BD%D0%BD%D1%8F;

Писаренко О.М. Роль прикладу у вихованні. URL: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Pedagogica/ 3_88337. doc.htm.;

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1296-15;

Бару М.И. Оценочные понятия в советском трудовом законодательстве. Советское трудовое право. 1970. №7. С. 104–108.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640348

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.