ДО РЕФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РОЗДУМИ ПРО ПРИНЦИПИ І ЗМІСТ

В. О. Процевський, В. І. Горбань

Анотація


На основі аналізу стану реформування юридичної освіти в Україні автори констатують відсутність комплексного підходу до реформування двох складових її частин: вивчення  правознавства  в  середній  загальноосвітній  школі  і  вивчення  права  у  вищій юридичній  школі.  Загалом  уся  система  юридичної  освіти  досі  не  перейшла  від  вивчення законодавства до вивчення права на засадах демократії, прав людини і верховенства права. Автори пропонують перебудувати зміст правознавства у середній школі на основі вивчення прав людини та механізмів їх захисту у взаємозв’язку з демократією відповідно до вікових психічних особливостей і практичних потреб учнів, а  також, перейти від монологічної, розповідальної  учительської  методики  проведення  уроків  до  діалогічної  і  полілогічної дискусійної  методики.  Засадами  реформування  вищої  юридичної  освіти  мають  стати вивчення  на  науковій  основі  принципів  і  доктрин  українського  права (а  не  змісту законодавства) у порівнянні з європейським правом у контексті їх інтеграції.

Ключові  слова:  освіта,  наука,  право,  законодавство,  демократія,  права  людини, верховенство права.

 

В результате анализа состояния реформирования юридического образования в Украине авторы отмечают отсутствие комплексного подхода к реформированию общего среднего и высшего юридического образования как двух частей единой системы. В целом вся система  не  перешла  от  изучения  законодательства  к  изучению  права  на  принципах демократии, прав человека, верховенства права. Авторы предлагают преобразовать содержание правоведения в средней школе на основе изучения прав человека и механизмов их защиты во  взаимосвязи  с  демократией  соответственно  возрастным  психическим  особенностям  и практическим потребностям учеников, а также перейти от монологической повествовательной учительской методики проведения уроков к диалогической и полилогической дискуссионной методике.  Реформирование  высшего  юридического  образования  должно  основываться  на отказе  от  изучения  нестабильного  украинского  законодательства  и  переходе  к  научному изучению принципов и доктрин права в контексте европейской интеграции Украины.

 

Ключевые  слова:  образование,  наука,  право,  законодательство,  демократия,  права человека, верховенство права.

On the basis of the analysis of the state of reforming legal education in Ukraine, the authors state the lack of an integrated approach to the reform of its two components: the study of law in secondary schools and the study of law in higher law schools. In general, the entire legal education system has not yet moved from studying legislation to the study of law on the principles of democracy, human rights and the rule of law. The authors suggest rebuilding the content of jurisprudence in secondary school based on the study of human rights and the mechanisms for their protection in the interrelation with democracy. To do this: to prepare new textbooks in accordance with the age-old mental characteristics and practical needs of students on the principle of continuity of law education, from junior highs to graduation; to prepare the personnel of teachers of law with a combination in the educational and professional program of their preparation of professional legal and professional psychological and pedagogical higher education; to move from the monologic narrative methodology of the lessons to the dialogical and polylogical discussion methodology. Principles of reforming higher legal education should be the study on the scientific basis of the principles and doctrines of Ukrainian law (on the principle of the rule of law, not of the law) compared with European law in the context of their integration.

Key words: education, science, law, legislation, democracy, human rights, rule of law.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Типовий начальний план підготовки правника в Україні. Проект. Автори: Ділейн Р. Свенсон; Томас Х. Спіді Райс; Ганс Петтер Гравер; Геральд Ф. Гесс; Бернд Гайнріх; Давид Кереселідзе. 21 травня 2018. URL: http:// newjustice.org.ua/.../1_NJ_Model-Law-School-Curriculum_... (дата доступу: 26.11.2018);

Корреспондент Би-би-си по здоровью Кэти Силвер: «Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет». URL: www.bbc.com/ russian/news-4274 (дата доступу: 19.10. 2018);

Психология и воспитание. Все о психологи воспитании. URL: www.uaua.info/ot-9-do-16/psiholo... (дата доступу: 19.10.2018);

Процевський В.О. Щодо методологічних засад вивчення правових дисциплін. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2017. Вип. 27. С. 5–12;

Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року). Право України. 2011. № 10. С. 168–183;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2004 / відп. ред. П.Б. Євграфов. К.: Юрінком Інтер, 2005. С. 314;

Дискусії із вчителями та спорт на вибір: унікальна система освіти у Великобританії. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=io7JIVKHNuo; Зарплата та навчання: що і чому шокувало англійського вчителя у звичайній київській школі? URL: https://www.youtube.com/watch?v=pmXEzjsPKgQ (дата доступу: 19.10.2018);
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640418

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.