ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ

Г. В. Плахотник

Анотація


Стаття  присвячена  дослідженню  підстави  звільнення  від  відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Встановлено, що ця підстава  є  варіативною.  У  випадку  відбування  жінкою  громадських  або  виправних  робіт єдиною і достатньою підставою є настання вагітності. У випадку ж відбування засудженою обмеження  волі  або  позбавлення  волі  на  строк  до  п’яти  років  така  підстава  складається  з двох  обов’язкових  елементів,  кожен  з  яких  є  альтернативним.  Першим  елементом  є  або настання  вагітності,  або  народження  дитини.  Другим  елементом – наявність у  засудженої сім’ї  або  родичів,  що  дали  згоду  на  спільне  з  нею  проживання,  або  наявність  у  неї можливості самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.

 

Ключові  слова:  звільнення  від  відбування  покарання,  підстава  звільнення  від відбування покарання, настання вагітності жінки, народження дитини.

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основания освобождения от отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Установлено, что это основание является вариативным. В случае отбывания женщиной общественных или исправительных работ единственным и достаточным основанием является наступление беременности. В случае же отбывания осужденной ограничения свободы или лишения свободы  на  срок  до  пяти  лет  такое  основание  состоит  из  двух  обязательных  элементов, каждый из которых является альтернативным. Первым элементом является или наступление беременности,  или  рождение  ребенка.  Вторым  элементом – наличие  у  осужденной  семьи или родственников, давших согласие на совместное с ней проживание, или наличие у нее возможности самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка.

 

Ключевые слова: освобождение от отбывания наказания, основание освобождения от отбывания наказания, наступление беременности женщины, рождение ребенка.

 

The article is devoted to the study of the grounds for exemption from punishment for pregnant women and women with children under the age of three. It is established that this basis is variable. In the case of a woman serving social or correctional labor, the sole and sufficient reason is the occurrence of pregnancy. In the case of a convicted person serving a restriction of liberty or imprisonment for a term of up to five years, such a basis consists of two mandatory elements, each of which is an alternative. The first element is either the onset of  pregnancy or the birth of a child. The second element is whether the convicted family or relatives who have agreed to live with her or have the opportunity to independently provide appropriate conditions for raising the child.

Key words: exemption from serving a sentence, the basis of exemption from serving a sentence, the onset of a woman’s pregnancy, childbirth.


Повний текст:

PDF

Посилання


Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Х.: Право, 2003. 224 с.;

Панов М. І. Підстава кримінальної відповідальності. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17 : Кримінальне право. Х. : Право, 2017. С. 685–687;

Баулин Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. К.: Атіка, 2004. 296 с.;

Голіна В. В. Судимість. Х: Харків юридичний, 2006. 364 с.;

Полная энциклопедия народной медицины. Т. 2. М.: АНС, 1996. 800 с.;

Ухвала Жовтневого районного суд міста Запоріжжя від 14 жовтня 2013 р., судова справа № 331/8246/13-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34649426 (дата звернення: 07.03.2018);

Ухвала Малиновського районного суду м. Одеси від 30 грудня 2016 р., судова справа № 521/20943/16-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63853284 (дата звернення: 07.03.2018);
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640306

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.