ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОКРЕМИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

А. О. Полянський

Анотація


У статті аналізується верховенство права як окремий елемент системи загальних принципів кримінального судочинства в Україні. Автор відзначає, що самі принципи кримінального судочинства визначають вектор розвитку правового регулювання кримінального судочинства, формуючи міцну основу для існування і розвитку останнього, а також визначаючи орієнтири змісту закону, спрямовані на його регулювання. Ідея поступово обґрунтовується, саме історичний досвід становлення і розвитку української держави і, відповідно, прав у ній, дозволяє ізолювати від усієї цієї системи загальні принципи кримінального судочинства, верховенство права, і надати їй безальтернативну перевагу серед еквівалентних елементів всієї системи.

Ключові слова: кримінальне судочинство, загальні принципи, верховенство права, законність.

 

 

В статье анализируется верховенство права как отдельный элемент системы общих принципов уголовного судопроизводства в Украине. Автор отмечает, что сами принципы уголовного судопроизводства определяют вектор развития правового регулирования уголовного судопроизводства, формируя прочную основу для существования и развития последнего, а также определяя ориентиры содержания закона, направленные на его регулирование. Идея постепенно обосновывается, именно исторический опыт становления и развития украинского государства и, соответственно, прав в нем, позволяет изолировать от всей этой системы общие принципы уголовного судопроизводства, верховенство права, и придать ей безальтернативное превосходство среди эквивалентных элементов всей системы.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, общие принципы, верховенство права, законность.

 

The article analyzes the rule of law as a separate element of the system of general principles of criminal proceedings in Ukraine. The author notes that the very principles of criminalproceedings determine the vector of development of legal regulation of criminal proceedings, forming a solid foundation for the existence and development of the latter, and defining guidelines for the content of the law, aimed at its regulation and regulation. The idea is gradually grounded. that the historical experience of the establishment and development of the Ukrainian state and, accordingly, the rights in it, allows us to isolate from this whole system the general principles of criminal proceedings, the rule of law, and give it a non-alternative superiority among the equivalent elements of the entire system.

Keywords: criminal proceedings, general principles, rule of law, legality.


Повний текст:

PDF

Посилання


Словник синонімів. Офіційний сайт української мови. https://ukrainskamova.com/;

Рожнова В.В. Верховенство права у системі принципів кримінального провадження «Університетські наукові записки» 2012. №4 (44). С. 381–387;

Кримінальний процесуальний кодекс України. Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 18.06.2018);

Гончаренко В.Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту «Вісник академії адвокатури України» 3 (28) 2013. С. 4–10;

Полянський А.О. Щодо правової природи поваги до людської гідності як загальної засади кримінального провадження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право».2016. Вип. 25. С. 147–154;

Нор В.Т. Засади кримінального провадження: Коментар до ст.ст. 7–29 КПК Україн Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар»/ За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. С. 8–107;

Конституція України / Верховна Рада України: Конституція; Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.06.2018);

Конституційний Договір між Верховною Радою та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період прийняття нової Конституції України Верховна Рада України; Конституційний договір від 08.06.1995 № 1к/95-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 18, ст. 133;

Головатий С. Верховенство права: глухі кути вітчизняної юридичної доктрини. URL: http://www.ruleoflaw.in.ua/JID=432 (дата звернення: 18.12.2013);

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Х.: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права. Х.: ХНАДУ, 2014. 260 с.;

Нерсесянц В.С. Философия права.М.: Норма, 1997. 656 с.;

Про приєднання України до Статуту Ради Європи Верховна Рада України; Закон від 31.10.1995 № 398/95-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 38, ст. 287;

Статут Ради Європи: Рада Європи; Статут, Міжнародний документ від 05.05.1949. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_001 (дата звернення: 18.06.2018);

Верховенство права. Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня) 2011 року «Право України. 2011.№10. С. 168–184.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640317

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.