РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

О. С. Прийменко

Анотація


Метою статті є аналіз правових норм щодо призначення соціальної стипендії студентам, які здобувають ступінь магістра. Для удосконалення існуючого правового регулювання у статті окреслюються конкретні проблеми здійснення виплат соціальної стипендії в Україні особам, які навчаються для здобуття ступеня магістра. Зазначається, що право на соціальну стипендію дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, не отримало належної уваги з боку науковців. Автором робиться висновок, що окремі нормативні положення не можна визнати вдалими з точки зору юридичної техніки. Запропоновано виплачувати соціальну стипендію до закінчення дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 25 років, у тому числі у випадку продовження навчання за іншим освітнім ступенем в тому ж або іншому навчальному закладі.

Ключові слова: соціальна стипендія, магістр, соціальний захист, діти-сироти, термін навчання.

 

Целью статьи является анализ правовых норм при назначении социальной стипендии студентам, получающим степень магистра. Для усовершенствования существующего правового регулирования в статье определяются конкретные проблемы осуществления выплат социальной стипендии в Украине лицам, обучающимся для получения степени магистра. Отмечается, что право на социальную стипендию детям- сиротам и детям, лишенным родительской опеки, не получило должного внимания со стороны ученых. Автором делается вывод, что отдельные нормативные положения нельзя признать соответствующими требованиям юридической техники. Предложено выплачивать социальную стипендию до окончания детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 25 лет, в том числе в случае продолжения обучения по другой степени в том же или другом учебном заведении.

Ключевые слова: социальная стипендия, магистр, социальная защита, дети-сироты, срок обучения.

 

The purpose of the article is to analyze the legal norms in the assignment of social scholarship to students receiving a master’s degree. The article identifies specific problems of the implementation of social scholarship payments in Ukraine for people studying for a master’s degreein order to improve the existing legal regulation. It is noted that the right to social scholarship for orphans and children deprived of parental care, has not received due attention fromdomestic scientists. The author concludes that certain normative provisions don’t comply with the requirements of legal technique. The age increase for social scholarship up to 25 years is justified. It is proposed to pay a social scholarship until the children graduate from educational institutions, but no longer than before they reach 25 years, including the case of continuing education in a different degree in the same or another institution.This is an important proposal for better social protection of young people.

Key words: social scholarship,master, social protection, orphans, duration of the study.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кайтанський О.С. Матеріальне забезпечення молоді у сфері освіти. Митна справа. 2015. Вип. 3, Ч. 2. С. 124–130;

Деякі питання стипендіального забезпечення: Кабінет Міністрів України; постанова від 28 грудня 2016 р. № 1050: URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249638784;

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Верховна Рада України; Закон України від 13 січня 2005 р. № 2342-IV: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15;

Про вищу освіту: Верховна Рада України; Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18;

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів:Кабінет Міністрів України; постанова від 28 грудня 2016 р. № 1045. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249637727;

Рішення Київського районного суду м. Харкова від 12 жовтня 2017 р. у справі № 640/19951/16-ц: Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69555554;

Заочне рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 травня 2018 р. у справі № 210/5661/16-ц: Єдиний державний реєстр судових рішень: URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74753221;

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Верховна Рада України; Закон України від 09липня 2003 р. № 1058-IV: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15;

Про освіту: Верховна Рада України; Закон України від 05вересня 2017 р. № 2145-VIII: URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19;

Прийменко О.С. Пенсії особам, які навчаються, у зв’язку з втратою ними годувальника. Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Сер. Право. 2011. Вип. 16. С. 95–100.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2638418

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.