ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАРОДУ І НАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. О. Процевський, В. І. Горбань

Анотація


Мета дослідження – пошук шляхів подолання етатистської правової традиції правового регулювання прав людини у їх співвідношенні з правами націй та народу. Аргументується альтернатива, основана на діалектиці одиничного (людина), особливого (нація), загального (народ) з визначальною роллю народу щодо права, яке включає до свого змісту не тільки законодавство, але й норми моралі, звичаїв, традицій, договорів. Обґрунтовується ключове значення ліквідації бідності людей і створення в складі народу більшості середнього класу для досягнення головної мети правового регулювання прав людини, націй і народу – забезпечення їх свободи.

Ключові слова: правове регулювання, етатизм, антропоцентризм, права людини, нації, народу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Зміст. Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2019. URL: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm(дата звернення: 17.06.2019);

Загальна декларація прав людини ООН; прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року. URL: http: // zakon. rada. gov. ua / laws/shov / 995_015 (дата звернення: 17.06.2019);

Статут Ради Європи. Документ 994_001, чинний, поточна редакція Приєднання від 31.10.1995. підстава – 398/95-ВР. URL: https:// zakon. rada. gov. ua / laws / show / 994_001 (дата звернення: 05.07.2019);

Процевський В. О., Горбань В. І. До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». Вип. 29. Харків. 2018. С. 7–16;

Ваньчук І. Д. Поняття й сутнісні ознаки правового регулю¬ван¬ня суспільних відносин: сучасний погляд. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія Право. Випуск 32. Том 1. С. 7–10;

Барабаш Ю. Установча влада українського народу як конституційний феномен. Право України. 2009. № 11. С. 73–80;

Горбань В. І. Проблема розуміння поняття «народ» у взаємозв’язку з демократією. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сково¬роди «Право». Вип. 25. Харків. 2016. С. 66–84;

Демків Р. Я. Правове регулювання як юридичне явище: окремі аспекти розуміння. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Серія Право. Вип. 34. Том 1. С. 19–23;

Козюбра М. Права людини і верховенство права. Право України. 2010. № 2. С. 24–35;

Козюбра М. Верховенство права: українські реалії і перспективи. Право України. 2010. № 3. С. 6–18;

Рабінович Сергій. Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав. Право України. 2018. № 9. С. 151–166;

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.;

Сухонос В. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 536 с.;

Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформаційної безпеки / [О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін.]; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 332 с.;

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.;

Проект Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 37, ст. 550. URL: gska2.rada.gov.ua/ site / const / post / 2525. html (дата звернення: 17.07.2019);

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В. И. Даниленко / Пер. с фр. М.: Издательский дом NOTABENE, 2000. 576 c.;

Фридмэн Л. Введение в американское право / Пер. с англ. / Под общ. ред. М. Калантаровой. М.: Прогресс, 1992. 286 с.;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2004 / Відповід. редакт. канд. юрид. наук П. Б. Євграфов. К.: Юрінком Інтер, 2005. С. 311 – 320;

Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Х.: Право, 2008. 728 с.;

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Х.: Право, 2009. 584 с

Теорія держави і права: посібник для підготовки до державних іспитів /Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, Г.О. Христова; за заг. ред. О.В. Петришина. 2-е вид., допов. і змінене. Х.: Право, 2013. 208 с.;

Козюбра М. Верховенство права і Україна. Право України. 2012. № 1–2. С. 30–63;

Циппеліус Р. Юридична методологія/переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. К.: Реферат, 2004. 176 с.;

Горбань В. І. Співвідношення прав людини і прав народу (нації) в контексті верховенства права. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Випуск 28. Харків. 2018. С. 38–57;

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Книга IV. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/ t. htm?a=1348105400;27.Кант Иммануил. Идея всеобщей истории вовсемирно-гражданском плане. Сочинения в шести томах / Под общей редакцией В.Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. Серия Философское наследие. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 7–23;

Кант Иммануил. К вечному миру. Сочинения в шести томах / Под общей редакцией В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. Серия Философское наследие. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 258–309;

Етимологія термінів «етика» та «мораль». Предмет етики… URL: www.info-library. com. ua / books-text-5370. html (дата звернення – 23.07.2019);

Остин Джон. Определение области юриспруденции (1832). Антология мировой правовой мысли в пяти томах. Том 3. М.: Мысль, 1999. С. 400 – 403;

Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб.: в 2 т. Т. 2. Право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2007. 656 с.;

Батлер В. Україна на правовій карті світу. Право України. 2013. № 9. С. 138–145;

Гантінгтон Самюел П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. Львів: «Кальварія», 2006. 474 c.;

Горбань В. І., Горбань О. В. Глобалізація і демократія: політико-правовий і етно-територіальний аспекти. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Випуск 23. Харків. 2016. С. 5 – 17;

Горбань В. І., Горбань О. В. Глобалізація і демократія: етнічний аспект. Там само. Вип. 24. Харків. 2016. С. 97–114

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 669, [3] c. (Philosophy);

Зидентоп Л. Демократия в Европе. Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2001. 312 (+XLVII) c.;

Бек Ульрих. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия; пер. с нем. А. Б. Григорьева и В. Д. Седельника; послесловие В. Г. Федотовой и Н. Н. Федотовой. М.: Прогресс-Традиция. Издательский дом «Территория будущего» (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»), 2007. 464 c.;

Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в істо¬ричному контексті / Пер. з англ. Надія Коваль. К.: Наш формат, 2017. 320 c.;

«Comeon!» – доклад Римского клуба 2017. URL: http://pr-portal.com.ua/come-on-doklad-rimskogo-kluba-2758.html(дата звернення: 17.06.2019);

Бердяев Н. А. Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности). М.: Изд-во МГУ, 1990. 256 c.;

Аристотель. Политика [пер. с греч. С. А. Жебелева]. Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Фолио, 1999.C. 441 – 699;

Марченко М. Н. Об основных тенденциях развития права в условиях глобализации. Государство и право. 2009. № 6. С. 5–11;

Процевський В. О., Грицай Ю. В. Деякі питання щодо реалізації права громадян на одержання винагороди за працю. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». Вип. 24. С. 5–25;

Процевський В. О. Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин: монографія. Х.: ХНАДУ, 2012. 332 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.