ВИМОГИ ДО МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою наукової статті є характеристика історичного аспекту вимог до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції. Автор наголошує на непересічному значенні освіти в Україні і підкреслює обумовленість саме цим непересіч­не значення осіб, що навчають, на професійній основі, адже саме вони здатні реалізо­вувати визначене призначення освіти в сучасній Україні. Робиться висновок про змістовні складові вимог до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції, якими є православна етика й патріотизм, а також щодо спадкоємності не тільки у питаннях призначення освіти в українському суспільстві, але й у вимогах до моральних якостей осіб, що здійснюють освітню діяльність – сучасних працівників, що здійснюють виховні функції.

Ключові слова: освіта, працівник, що виконує виховні функції, моральні якості, вимоги до моральних якостей працівника, що виконує виховні функції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380;

Гончарова Г. Умови припинення трудового договору у зв’язку з вчиненням аморального проступку. Радянське право. 1985. № 2. С. 64–68;

Красюк Т.В. Визначення поняття «науково-педагогічний працівник». Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового права на сучасному етапі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 21 жовт. 2016 р.). Хмельницький університет управління і права, 2016. С. 158–161

Тищенко О.В. Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України: дис. … канд. юрид. наук / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Дра¬гоманова. Київ, 2002. 204 с.;

Швець Н.М. Правові аспекти звільнення працівника за аморальний проступок. Проблеми законності. 2011. Вип. 113. С. 83–91;

Павло Халебський. Подорожні нотатки Павла Халебського (Алеппського) // Пригоди, Подорожі, фантас¬тика. Збірник: Повісті,оповідання,нариси /Упоряд. М.Б. Славинський. Худож. О.І. Дмитрієв. К.: Молодь, 1988. URL: http://ukrlib.com/Biblioteka/PPF88/Alepp.html;

Педагогіка вищої школи. URL: http://pidruchniki.com/18571227/pedagogika/zarodzhennya_rozvitok_vischoyi_shkoli_ ukrayini;

Освіта і виховання у Київській Русі. Братські школи. https://www.vspu.edu. ua/ faculty/ pochat/kaf_pedagog/art/1_7.pdf/;

Павленко В.В. Організація навчально-виховного процесу в Острозькій академії (ХVІ – початок ХVІІ століття) // Морально-етичні засади формування особистості: монографія / за ред. проф. М.В. Левківського. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2008;

Рудакова Ю. До 400-ліття заснування Києво-Могилянської академії: події, імена / Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv. gov.ua/node/2573;

Хижняк З.І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії. К.: Вид. дім «KM Академія». 2003. 184 с.;

Посохова Л.Ю. Європейський досвід у нав¬чаль¬них практиках православних колегіумів України у XVII ст.: джерелознавчий аспект. Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Т.19 (у 2 кн.) : Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Кн. 1, К. 2009. С. 323–340;

Посохова Л. Ю. «Академічне повсякдення» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII століття. URL: http://shron.chtyvo.org.ua/Posokhova_Liudmyla/Akademichna_ povsiakdennist_vykladachiv_ta_uchniv_pravoslavnykh_kolehiumiv_Ukrainy_XVIII_st.pdf;

Левицкий П. Прошлое Переяславского духовного училища. Киевская старина. 1889. Т XXIV. Фехраль. С. 424–444; 15. Страдомский А. Переписка префектов Черниговского коллегиума, иеромонаха Сильвестра Новопольского и Киевской академии иеромонаха Георгия Конисского об ученике коллегиума Петре Минце. Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1866. №15. С. 705–722;

Лебедев А.С. Харьковскій коллегіумъ, какъ просветительный центръ Слободской Украины до учрежденія въ Харкове университета. Чтенія въ Обществе Исторіи и Древностей Россійскихъ. М., 1885. Кн. 4. 189 с.;

Крамаренко И. Нечто из переяславского семинарского быта первой четверти текущего столетия. Полтавские епархиальные ведомости. 1877. №3. С. 89–102. 18. Виш¬невский Д. Общее направление образования в Киевской академии в первой половине XVIII в. Киевская старина. 1904. Т. 84. № 1/3. С. 169–178;

Руденко Ю. Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка : витоки, духовні цінності, сучасність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : МАУП. 2007. 384 с.;

Мартиненко Д.В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII сто¬літті: дис. … канд. пед. наук / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Ма¬ка¬ренка. Суми, 2014. 282 с.

Історія української культури : у 5 т. Т. 3 : Українська культура другої половини XVII–XVIII століть / гол. ред. кол. : Б. Патон (гол. ред.) [та ін.]; ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2003. 1246 с.;

Толмачев Я.В. Автобиографическая записка. «Русская старина». 1892, Т. 75. № 9. С. 699–724.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.