ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ

М. Д. Ждан

Анотація


Метою наукової статті є визначення мети відсторонення працівника від роботи та підстав такого відсторонення. Зазначено, що відсторонення від роботи завжди є проміжною стадією, яка закінчиться або поновленням дії трудового договору і поверненням на попередню роботу, або зміною трудового договору, або, навіть, його припиненням. Обґрунтовується, що, при відстороненні від роботи основною метою є захист інтересів власника та працівників, а також попередження можливих порушень правил охорони праці та трудової дисципліни. Запропоновано доповнити чинне законодавство новою підставою відсторонення працівника від роботи.

Ключові слова: відсторонення працівника від роботи; право на працю; трудовий договір; мета відсторонення працівника від роботи; підстави відсторонення від роботи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О.О. Окремі проблеми свободи волі сторін трудового договору при відстороненні працівника від роботи. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Право». 2016. Вип. 25. С. 19–25;

Кабаченко М.О. Відсторонення від роботи працівника у трудовому праві: деякі актуальні питання. Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доповідей та наукових повідомлень учасників V Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 27–28 вересня 2013 р. / за ред. В. В. Жернакова. Х.: Право, 2013. С. 435–437;

Межевська Л.В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, які виконують функції держави: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Кривий Ріг, 2017. 182 с.;

Петров В.Г. Зміст трудових правовідносин під час відсторонення працівника від роботи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2011. 20 с.;

Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник; 3-тє вид., переробл. і доп. Харків : Видавництво «ФІНН», 2010. 752 с.;

Процевський В.О. Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи: монографія. Х., 2006. 144 c.; 7. Трубіцин Д.В. Відсторонення працівника від роботи : теорія та практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2011. – 24 с.;

Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін. Трудове право України: академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; 2-е вид., перероб. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 544 с.;

Кодекс законів про працю України / Верховна Рада УРСР : Кодекс України; Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5 (дата звернення: 27.04.2019). – Назва з екрану;

Трудовий кодекс РФ от 30.12.2001 г. URL: http://www.consultant.ru/popular/ tkrf/14_16.html#p1413;

Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 15.05.1997 г. URL: http://www.base.spinform.ru;

Трудовой кодекс Республики Молдова от 28.03.2003 г., №154-XV. URL: http://www.base.spinform.ru;

Трудовой кодекс Республіки Узбекистан от 21.12.1995 г. URL: http://www.base.spinform.ru;

Кодекс України про адміністративні правопорушення / Верховна Рада УРСР : Кодекс України; Закон від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5 (дата звернення: 26.04.2019). – Назва з екрану;

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г., №296-3. URL: http://www.base.spinform.ru;

Трудовой кодекс Азербайджанской Республики от 01.02.1999 г. URL: http://www.base.spinform.ru
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.