ГЕНЕЗИС ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАВДАТКУ

В. В. Альошин

Анотація


У статті автором було досліджено способи забезпечення виконання зобов’язань в історичному аспекті. Автор прийшов до висновку, що інститут забезпечення виконання зобов’язань завдячує своїм походженням праву Стародавнього Риму, де було створено струнку систему таких способів. Перші згадки про забезпечення виконання зобов’язань можна віднайти ще в Уложеннях Юстиніана 529 р. Визначаються види зобов’язань, що можуть бути забезпечені завдатком. Установлюється співвідношення завдатку та авансу. Аналізуються правові наслідки порушення та припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком. Звертається увага на наявність прогалин у цивільному законодавстві щодо регулювання завдатку та пропонуються шляхи їх заповнення шляхом внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України.

Ключові слова: забезпечення виконання зобов’язань, завдаток, функції, правова природа.


Повний текст:

PDF

Посилання


Римскоечастное право: ученик / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Волтерс Клувер, 2010. 596 с.;

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Фирма «СПАРК», 1995. 556 с.;

Куликов Е. С. Соглашение о задатке в гражданском праве России: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. 208 с.;

Ермошкина М.Ф. Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сферы применения: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2006. 32 с.;

Дювернуа Н.Л. Пособие к лекциям по гражданскому праву. Вып. 2: Обязательства. Часть общая: в связи с замечаниями на проект Кн. Гражданского уложения. С.-Петербург, 1901. 392 с.;

Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн: посіб. для підготов до іспитів, 3-є вид. стереотип. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. 244 с.;

Лунц Л.А., Новицкий И.Б. Общееучение об обязательст¬ве. М.: Госюриздат, 1950. 416 c.;

Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Traditions. New York, 1996. 1241 р.;

Азімов Ч.Н. Забезпечення виконання зобов’язань: навч. посібник. Х.: Нац. юрид. акад. Укр., 1995. 48 с.;

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения: М.: Статут, 2005. 1773 с.;

Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М.: Спарк, 1999. 152 с.;

Иоффе О.С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права. Ленинград: Из-во Ленинградского ун-та, 1975. 156 с.;

Ємельянова Л.В. Система забезпечення зобов’язань у римському праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. О., 2001. 20 с.;

Підоприго-ра О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 512 с.;

Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в пер. и с прим. И. С. Перетерского / Отв. ред.: Е.А. Скрипилев; Редкол.: В.М. Корецкий, В.С. Нерсесянц, Е.А. Скрипилев, Е.М. Штаерман. М.: Наука, 1984. 456 c.;

Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве России. М.: Статут, 1999. 251 c.;

Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: Пер. с маке¬донського / Под ред. В.А. Томсинова М.: Зерцало, 1999. 448 с.;

Полдников Д.Ю. Задаток в частном праве (история и современность). Нотариус. 2006. № 3. С. 30–37;

Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Права обязательственные. Т. 3. 2-е изд., пересмотр. и доп. С.-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. 495 c.;

Бойко А. Историко-правовые аспекты происхождения и развития института задатка как способа обеспечения исполнения договорных обязательств. Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. Молдавия. 2013. № 8/1 (260). С. 50–54;

Правдаруська. Текстинаоснові 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. В. Юшков. К.: ВУАН, 1935. С. 137–144. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm (дата звернення: 12.10.2012);

Захарченко П.П. Історія держави та права України: навч. посіб. для дист. навч. К.: Університет «Україна», 2005. 208 с.; 23. Попович О.С. Правові засади і особливості самоврядування вірменських громад на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої (1349–1795 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Л., 2010. 20 с.;

Пленюк М.Д. Юридичні факти як підстави виникнення цивільноправових зобов’язань (теоретичні та практичні засади): дис. ... док-ра юрид. наук: 12.00.03. К., 2017. 426 c.;

Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. / Под ред. О.Д. Кутателадзе, В.М. Зубаря. О.: Статут, 2013. 536 с.;

Общее гражданское уложение Австрийской империи; пер. Г. Вербловского; издание Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. С.-Петербургъ: Типография Правительствующего Сената, 1884. 421 с.;

Собрание малороссийских прав 1807 г. Укладачі: К.А. Вислобоков, А.П. Ткач, І.Б. Усенко, В.А. Чехович. К.: Наукова думка, 1993. 368 c.;

Дністрянський С.С. Цивільне право. Відень, 1919. 1063 с.;

Піддубний А., Таненок О. Зобов’язальне право України в 17–18 століттях. Персонал. 2006. № 1. С. 59–61;

Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Л.: Світ, 1998. 52 с.;

Білоусов Ю.В., Калаур І.Р., Гринько С.Д. та ін. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: у 2 т.; за ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. К.: Правоваєдність, 2009. Т. 1. 1168 с.;

Білоусов Ю.В., Калаур І.Р., Гринько С.Д. та ін. Кодифікація цивільного зако¬нодавства на українських землях у 2 т.; за ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. К.: Правоваєдність, 2009. Т. 2. 1240 с.;

Гринько Р.В. Історія становлення та розвитку інституту зобов’язального права в Україні. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 109–117;

Блажівська О.Є. Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях (1797–1991 роки): монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2014. 576 с.;

Исаченко В.В. О задатке. Юри¬дический вестник. Издание Московского юридического общества. 1881. № 9. С. 125–168;

Проект Гражданского Уложения Российской империи 1905 г. URL: http://constitutions.ru/ ?p=4930 (дата звернення: 12.10.2012); 37. Яворська О. Особливості застосування завдатку у договорах купівлі-продажу нерухомого майна. Право України. 2008. № 8. С. 16–20;

Кудінова А. Г. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2015. Вип. 23. С. 196–200;

Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття. К.: Арістей, 2006. 560 c.;

Пучковська І. Й. Науково-правовий висновок: чи припиняє сплата завдатку порушене зобов’язання? Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса». 2007. №3 (33). URL: http://www.yurradnik.com.ua/club/club.php?action=4&id=13 (дата звернення: 05.11.2011);

Постановление ВЦИК и СНК СССР «О кредитной реформе» от 30.01.1930 г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3620.htm (дата звернення: 01.11.2011);

Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: «Юрид. лит.», 1975. 880 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.