ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

К. М. Врублевська-Місюна

Анотація


У статті розглянуто суть нематеріальних активів у системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності.   Доведено, що без залучення іноземних інвестицій неможливо підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку. 

Ключові слова: інноваційний продукт, інноваційне інвестування, нематеріальні активи, інвестиції, міжнародне інвестування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України. Фінанси України. 2005. № 5. С. 29–35;

Національна економіка: навч. посібник / Кол. авт.: Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, Т.М. Камінська та ін. за заг. ред. Л.С. Шевченко. Харків : Нац. Ун-т «Юрид. акад. України», 2011. 182 с.;

Ткаченко А.М., Воронкова В.Г., Ткаченко М. О. Міжнародні економічні відносини: навч.посібник. Київ:Професіонал, 2009. 352 с.;

Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Кравчук О.Я. Сутність та структура міжнародної інвести-ційної діяльності на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. №12 (1). URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_ 2017ua/17.pdf;

Міжнародна економіка: навч. посібник /Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за заг. ред. С. М. Макухи. Харків: Право, 2012. 192 с.;

Рєпіна І. М., Яцун Н. В. Нематеріальні активи у процесі капіталізації вартості підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2016. № 38. С. 188–199;

«2016 BrandZ Top 100 Global Brands.» Millward Brown. URL: https://www.wpp.com/news/2018/05/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2018;

Вплив життєвого циклу підприємства на його інноваційно-інвестиційний розвиток. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_44_62 (дата звернення 20.11.2016); 9. Попель С. Інноваційний розвиток України під впливом технологічних укладів URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2014_10_16_17/sekcija_5_ekonomichni_nauki/ innovacijnij_rozvitok_ukrajini_vid_vplivom_tekhnologichnikh_ukladiv/8-1-0-122 (дата звернення 12.12.2016 р.);

Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання: автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.04.О. Харків, 2010. 20 с.; 11. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. Харків: ФІНН, 2008. 424 с.;

Титов В. В. Трансфер технологий. URL: htpp://www.metodolog.ru/ 00384/annot/htm];

Право інтелектуальної власності: академічний курс: підручник для студентів вищ. навч. закл. / О. А. Підопригора [та ін]; під ред.: О.А. Підопригора, О. Д. Святоцький. Київ: Ін Юре, 2002. 672 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.