АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С. С. Сердюк

Анотація


У статті на основі аналізу адміністративного законодавства України охарактеризовано процес становлення та розвитку сучасної системи органів цивільного захисту, в тому числі й органів пожежної безпеки. Проведений аналіз організації та діяльності аналогічних органів країн Європейського Союзу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх негативних наслідків. Пропонується врахувати позитивний досвід їх структурної побудови та адміністративно-правового регулювання діяльності в законодавстві України.

Ключові слова:  адміністративно-правове регулювання, пожежна безпека, державна служба з надзвичайних ситуацій, цивільний захист, євроінтеграція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. 141 с.;

Ануфрієв М.І. Організаційно-правові засади управління безпекою життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України: Науково-практичний посібник. Ун-т внутр. справ, Харків, 1998. 32 с;

Бандурка О.М. Основи діяльності міліції в надзвичайних ситуаціях. Пожежна безпека: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції. Київ, 1993. 11–13 с.;

Лаптій В.А. Управлін¬ня державними органами в особливих умовах: Проблеми удосконалення. УАВС. Науковий вісник. Київ,1996. Вип. 2,155–159 с;

Лаптій В.А. Організація роботи державних органів у надзвичайних ситуаціях. Проблеми реформування державної влади: Конституційні та управлінські аспекти: Тези доповіді і наукове повідомлення науково-практичної конференції. Київ, 10-11 березня 1995. 155–156 с;

Доманський В.А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки): дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 201 с;

Засунько С.С. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пожежної безпеки : Держава і право. Збірник наукових праць. – Київ, 2004. Випуск 24. 234 – 241 с.;

Куц І.Г. Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та криміно-логічний аспекти): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2003. 209 с;

Баличева Л. Ство¬рення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (XIX - початок XX ст.): дис. …канд. іст. наук: 07.00.01. Харків. 2005. 193 с;

Седляр А. Заходи органів міського громадського управління Волині та Поділля у сфері пожежної охорони наприкінці XIX – на початку XXст. Київ, 2007. 44-49 с.

Томіленко А. Пожежна справа на Правобережній Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2000. 207 с; 12. Труш О.О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу: зб. наук.пр. Київ, 2010, вип.1(28) 407-417 с.;

Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи : Указ Президента України від 28.10.1996 р.

№ 1005/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1364-96-%D0%BF (дата звернення 12.03.2019); 1

Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій (органи і підрозділи Державної пожежної охорони виведені зі складу МВС і передані до складу МНС України): Указ Президента України: від 27.01.2003р. №47/2003 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2003 (дата звернення 15.05.2019);

Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року: Указ Президента України від 19.12.2003р.№1467/2003 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1467/2003 (дата звернення 15.05.2019);

Про правові засади цивільного захисту : Закон України від 24.09.2008р.№ 588-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1859-15 (дата звернення 15.05.2019).

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9.12.2010 р. № 1085/2010 URL: https://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1085/2010 ( дата звернення 15.05.2019);

Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24.12.2012 р. № 1085/2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726/2012 (дата звернення 15.05.2019);

Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 16.01.2013.р.№20/2013URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/2013 (дата звернення 15.05.2019);

Кодекс цивільного захисту України: Відомості Верховної Ради України. офіційне видання від 02.10.2012. 2012 р. № 5403/VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17 (дата звернення 15.05.2019);

Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій : Постанова КМУ від 25 квітня 2014 р. №120 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-%D0%BF (дата звернення: 15.05.2019);

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 №442 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010 (дата звернення: 15.05.2019);

Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. від 01.04.2014 р. №333-р URL: zakon.rada.gov. ua/ laws/show/333-2014-р (дата звернення: 15.05.2019);

Труш О.О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу: зб.наук.пр., Київ, 2010 вип.1(28) ;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України. від 28.10.2015р.№878 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#n10 (дата звернення: 15.05.2019);

Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 25.01.2017р. №64-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/61-2017-%D1%80 (дата звернення: 15. 05. 2019).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.