ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЧИ СПРОБИ ЙОГО ПІДМІНИ ПРАВОМ СИЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОЄКТОМ ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ

О. О. Коваленко

Анотація


Мета наукової статі полягає у характеристиці співвідношення концепту­аль­ного змісту принципу справедливості та концепції реформування трудового законо­давства за проєктом закону України «Про працю» із визначенням перспектив майбутнього трудового права України. Автор наголошує на тому, що норми трудового права, як ніякої іншої галузі права, мають ґрунтуватися на справедливості. Ця справедливість, здобута колись ціною людського життя, вже стала такою звичною та повсякденною, що норми трудового права сприймаються як те, що само собою розуміється і таке, що містить зовсім непотрібні елементи, які можна змінити, виключити, ігнорувати… Але насправді все це важливі та необхідні елементи єдиного взаємопов’язаного механізму, стрижнем якого є справедливість. Зазначається, що зникнення хоча б одного з елементів цього механізму означає завмирання справедливості, а отже, є неприпустимим у трудовому праві. Таким чином, проєкт закону «Про працю» є спробою підміни принципу справедливості правом сильного, а тому він є чужим для сучасної світової та вітчизняної свідомості і не має потен­ціалу для здійснення реформування трудового законодавства України.

Ключові слова: принцип справедливості, трудове право, працівник, роботодавець, реформа трудового законодавства, проєкт закону «Про працю», трудовий договір.

 

Цель научной статьи заключается в характеристике соотношения кон­цеп­туального содержания принципа справедливости и концепции реформирования трудо­вого законодательства по проекту закона Украины «О труде» с определением перспек­тив будущего трудового права Украины. Автор отмечает, что нормы трудового права, как ни­какой другой отрасли права, должны основываться на справедливости. Эта справедливость, полученная когда-то ценой человеческой жизни, уже стала такой привычной и обыденной, что нормы трудового права воспринимаются как то, что само собой разумеется и содер­жащее совер­шенно ненужные элементы, которые можно изменить, исключить, игнори­ровать ... Но на самом деле все это важные и необходимые элементы единого взаимо­связанного механизма, стержнем которого выступает справедливость. Отмечается, что исчезновении хотя бы одного из элементов этого механизма означает замирание справедливости, а потому есть недопус­тимым в трудовом праве. Делается вывод, что проект закона «О труде» является попыткой подмены принципа справедливости правом сильного, а потому он является чуждым для современного мирового и отечественного сознания и не имеет потенциала для осуществления реформирования трудового законодательства Украины.

Ключевые слова: принцип справедливости, трудовое право, работник, работодатель, реформа трудового законодательства, проект pакона «О труде», трудовой договор.

 

The purpose of the scientific paper is to characterize the correlation between the conceptual content of the principle of justice and the concept of reforming the labor legislation under the draft law of Ukraine «On Labor» with determining the prospects of future labor law of Ukraine. The author emphasizes that labor law rules, like no other branch of law, should be based on justice. This justice, once acquired at the cost of human life, has become so commonplace and commonplace that labor law rules are taken for granted and contain absolutely unnecessary ele­ments that can be changed, eliminated, ignored… But in reality, all of these are important. and the necessary elements of a single interconnected mechanism, the core of which is justice. It is noted that the disappearance of at least one element of this mechanism means that justice is fading, and is therefore inadmissible in labor law. It is concluded that the draft Labor Law is an attempt to replace the principle of justice with the right of the strong, and therefore it is alien to the modern world and national consciousness and has no potential for reforming the labor legislation of Ukraine.

Keywords: principle of justice, labor law, employee, employer, labor law reform, draft Labor Law, employment contract.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук. 12.00.01. Харків, 2009. 37 с.;

Про працю: проєкт закону України № 2708 від 28.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833;

Як Верховна Рада планує реформувати трудове законодавство. НR-ліга. URL: https://hrliga.com/ index.php?module=news&op=view&id=21019;

У Раді обговорюють трудовий кодекс. Кадровик-01. URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/3301-u-rad-obgovoryuyut-trudoviy-kodeks;

Бережна К. Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 3 (82). С.134–143 URL: http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_3_2015-134-143.pdf;

Кононенко Ю. С. Щодо визначення справедливості як одного з основних принципів трудового права. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. №6. С.152– 54. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2017/44.pdf;

Процевський О. І. Методологічні засади трудового права. Харків: ХНАДУ, 2014. 260 с.;

Про працю: проєкт закону України № 2708 від 28.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511 =67833;

Сільченко С. Проєкт закону «Про працю»: поштовх для бізнесу чи залп Аврори. Юридична газета online. 10 грудня 2019. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/ trudove-pravo/proekt-zakonu-pro-pracyu-poshtovh-dlya-biznesu-chi-zalp-avrori.html;

Ключові факти проєкту Закону про працю. URL: https://www.labor.me.gov.ua/;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Коваленко Е. А. Правовые возможности сторон трудового договора при определении его содержания: прошлое, настоящее и будущее трудового права Украины. Трудовое и социальное право. №2 (30). 2019. С. 50–55;

Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. Т.7. Народы и культура. Издание Оксфордского университета. 416 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.