ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Л. А. Шевченко

Анотація


У статті аналізується історичний розвиток принципу верховенства права як сполучення справедливості, свободи, рівності, гуманності. Аналіз процесу становлення принципу на різних етапах суспільного розвитку демонструє, що визначені ще в епоху Античності основоположні ідеї панування права є актуальними і нині, а єдність вияву норм права та моралі є визначальною у визначенні змісту принципу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141. URL:

https://bit.ly/33hAGw8 (дата звернення 31.08.2020).

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Москва: Наука, 1993. 379 с.

Нерсесянц В. С. Сократ. Москва: Наука, 1977. 152 с.

Платон. Законы. Собрание починений: в 4 т. / рер. с древнегреч. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. Москва: Мысль, 1994. Т. 4.

Арістотель. Політика / пер. з давньогр. Київ: Основи, 2005. 239 с.

Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. Москва: Ладомир, 1994. 222 с.

Погребняк С. П. Історичні витоки верховенства права. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. 15. С. 3–13. URL: https://bit.ly/35N814X (дата звернення: 18.09.2020).

Оніщук М. В. Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави. Віче. 2010. № 18. С. 6–7.

Альбов А. П., Масленников Д. В., Сальников М. В. Русская философия права (антология). СанктПетнрбург: Алетейя, 1999. 143 с.

Губарев К. С. Деякі історичні передумови виникнення принципу верховенства права. Юридичний журнал. 2006. № 9. С. 31–39.

Падалка Р. О. Верховенство права як основоположний принцип права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 /Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 195 с. URL: https://bit.ly/2ZC91oN (дата звернення: 01.09.2020).

Малишев Б. В. Принцип панування права у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного права». Проблеми філософії права. 2008–2009. Том VІ–VІІ. С. 118–123. URL: https://bit.ly/33tG3Z3 (дата звернення: 14.09.2020).

Малютін І. А. Розвиток принципу верховенства права в контексті доктрини природного права. Адміністративне судочинство. 2012. № 3–4. С. 61–68.

Явич Л. С. Господство права (к концепции правового государства в СССР). Правоведение. 1990. № 5. С. 11–20.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України. Відомості Верховної ради 1997. № 40, ст. 263. URL: https://bit.ly/2HhBj1q (дата звернення: 20.09.2020).

Крижова О. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини. Юридичні науки. 2017. № 865. С. 544–549. URL: https://bit.ly/3lT5Z91 (дата звернення: 20.09.2020).

Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції. Вісник Конституційного Суду України 2005. № 5. С. 94.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.