ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан

Анотація


Автори розкривають специфіку правового регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції. Вказується, що лише через розуміння необхідності зміни усталеного погляду на право на працю в європейсько-центрованому вимірі Україні вдасться провести ефективні реформи у сфері трудових відносин. Встановлено штучний характер законодавчого закріплення права на працю у СРСР, яке спрямовувалось винятково на реалізацію державотворчих цілей та завдань. У 90-ті рр. ХХ ст. право на працю, як порівняти із радянським розумінням, перетворилося із суб’єктивного права на об’єктивне право та елемент правоздатності. Авторами наголошується, що прийняття демократичного та ліберального Основного Закону України обумовило роздержавлення і повернення до лона універсальних прав людини права на працю, яке за своєю сутністю означає свободу праці. Досліджується природа та зміст права на працю як універсального права людини через концепцію негативної та позитивної свободи. Автори констатують, що в умовах євроінтеграції право на працю має розумітися як можливість людини заробляти собі на життя вільно обраною працею, розвиватися завдяки цій праці та мати гідне ставлення і рівні можливості у сфері праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Соціальна політика та трудові відносини. Портал Кабінету Міністрів України: Пульс Угоди. URL: https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/social-policy-and-employment (дата звернення: 17.11.2020);

Кодекс Законов о труде РСФСР 1918 г. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm (дата звернення: 18.11.2020);

Кодекс Законов о труде РСФСР 1922 г. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm (дата звернення: 16.11.2020);

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001/ed19370130#Text (дата звернення: 19.11.2020);

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001#Text (дата звернення: 16.11.2020);

Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР. Москва: Юрид. лит., 1967. 144 с.;

Конституції України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.11.2020);

Алексеев С.С. Общая теория права. Курс лекций: в 2 т. Москва: Юрид. лит., 1982. Т. 2. 360 с. Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР. Москва: Юрид. лит., 1964. 210 с.;

Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. Москва: Юрид. лит., 1950. 367 с.;

Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. Москва: Юрид. лит., 1972. 248 с.;

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых правоотношений. Москва: Юрид. лит., 1972. 288 с.;

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text;

Берлін І. Дві концепції свободи. Київ: Основи, 1994. С. 177–232;

George R. The Right to Work: Law and Ideology The Right to Work: Law and Ideology. Valparaiso University Law Review. 1984. Nо. 1. Vol. 19. Р. 15–35;

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2544
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.