ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО ПРИНЦИПІВ

Т. Г. Головань

Анотація


Метою наукової статті є дослідження питань правового врегулювання принципів соціального діалогу в Україні з точки зору можливості їх ефективної практичної реалізації. Автор акцентує увагу на необхідності належного нормативно-правового врегулювання принципів соціального діалогу в Україні. Адже дотримання та реалізація принципів всіма учасниками соціального діалогу на практиці дозволить досягти означеноївизначеної мети, соціальний діалог стане дієвим інструментом розвитку соціальнотрудових відносин, дозволить запобігти появі та ефективно вирішувати вже наявне широке коло проблем у сфері праці. Автором обrрунтована неефективність реалізації норм Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та наявність недостатнього дослідження питань принципів соціального діалогу в Україні. Автор статті дійшов висновку щодо необхідності проведення подальших наукових досліджень у сфері соціального діалогу в Україні, доопрацювання та внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», що дозволить досягти прогресивних змін у становленні інституту соціального діалогу та досягненні його мети.

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування соціального діалогу в сучасних умовах: світовий досвід та українська практика / Горєлов Д. М., Корнієвський О. А., Опалько Ю. В., Палій Г. О. Київ: НІСД, 2011. 47с.;

Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія. Київ: НАДУ, 2012. 304 с.;

Соціальний діалог в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію – виклики та пропозиції. Київ, 2014. URL: https://bureau.in.ua/downloads/social-dialogue/Ukraine.pdf.;

Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови показників. URL: cpsr.org.ua/index.php.option...id;

Трощинський В. П., Петроє О.М. Соціальний діалог і соціальне партнерство як засадничі принципи державного управління. Стратегія державної кадрової плітики – основа модернізації країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 15-річчя галузі науки «Державне управління». Київ: НАДУ, 2012. С. 411– 413;

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / в 4 т. Москва: Гос. издво иностр. и нац. слов, 1955. Т. 3.;

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.;

Коваленко О. О. Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до ЄС. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Харків, 2017. Вип.28. С. 85–90;

Чанишева Г. І. Основні принципи соціального діалогу у сфері праці. Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 100– 106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2014_1_12;

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 груд. 2010 р. № 2862-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів «круглий стіл» на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави» Верховна Рада України.

URL: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/151210.html.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.