ВИМОГИ ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПОСАДИ СУДДІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

М. В. Власенко

Анотація


Мета статті полягає в характеристиці трудо-правового аспекту вимог щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності. Автор зазначає, що суддя є працівником з особливим правовим статусом, специфіка якого визначається саме своєрідною трудовою функцією, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, реалізацією судової влади в межах відповідних судових процедур. Ця специфіка визначається через спеціальні юридичні гарантії реалізації права на працю суддею. Автор статті дійшов висновку, що відповідними гарантіями якісного та ефективного здійснення суддею своїх професійних обов’язків, а отже, й здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд, слід вважати встановлення вимог щодо несумісності посади судді із іншими видами діяльності. Адже саме ці вимоги є заходами забезпечення належного виконання правосуддя як специфічної трудової функції судді і, як наслідок, утворюють підґрунтя для гарантування прав фізичних та юридичних осіб. Надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. 20.10.1010. URL: https://www.president.gov.ua/ news/ poslannya-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-do-verho-64717;

Константий О. В. Інститут несумісності посади судді зі здійсненням іншої діяльності. Верховний Суд України. інформаційний сервер. URL: https://www.viaduk.com/clients/vs.nsf/0/5CD85B1DFA3 B43 AEC2 2571010039C84B?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory= 5CD85B1DFA3 B43AEC22571010039C84B&Count=500&;

Кравчук В. М. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: порівняльний конституційно-правовий аспект. Правова позиція. 2019. № 4 (25). С. 179–185. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3886/1/ 26%20%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0% 92.%20% d0%9c.pdf;

Огурцов О. Питання щодо збереження посади, статусу і місця роботи судді на час здійснення ним повноважень на виборній посаді потребує законодавчого врегулювання. Судова влада України. URL: https://ics.gov.ua/press/point/976748/;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016р. №1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text;

Юридична енциклопедія: у 6 т. / гол. ред. Ю. С. Шемшученко Київ: Українська енциклопедія. 1998. Т. 1: «А–Г» 672 с.;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Про Вищу раду правосуддя. Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.