ІНТЕРЕС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАТЕГОРІЯ, ЩО ВИЗНАЧАЄ СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

К. В. Гапочка

Анотація


Метою статі є характеристика інтересу як фундаментальної категорії, що визначає спрямованість розвитку трудового права України; визначення суб’єкта, інтереси якого мають відображатись у майбутньому кодифікованому акті, що регулює трудові та похідні від них відносини в Україні. У дослідженні автор доходить висновку, що норма трудового права, незалежно від того, ким вона напрацьовуються й ким приймається, не має відповідати інтересам лише працівників чи роботодавців і тим більше нормотворців, а має відображати власні інтереси тих суб’єктів, відносини за участі яких вона регулює: працівника та роботодавця. Зважаючи на часткову різновекторність їхніх інтересів, у приведенні їх до спільного знаменника визначальну роль відіграє соціальний діалог, елементи якого закладені для використання на всіх етапах нормотворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Золотухіна Л.О. Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні: автореф. … наук. ступ. канд. юрид. наук. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Харків, 2007. 19 с.;

Коваленко О.О. Окремі питання співвідношення інтересів сторін при розірванні трудового договору з ініціативи працівника. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: «Право». Харків, 2008. № 817. Вип. 1 (3). С. 103–107;

Коваленко О.О. Баланс інтересів як концептуальна засада побудови нового Трудового кодексу України. Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції (22–24 травня 2008 р.) / за ред. В.С. Венедиктова. Сімферополь, 2008. С. 52–54;

Гетьманцева Н.Д. Інтерес в правовому регулювання трудових відносин. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 618. Правознавство. С. 66–70;

Андрушко А.В. «Баланс інтересів учасників»: експлікація поняття в контексті трудового права. Науковий збірник Хмельницького університету управління і права. Університетські наукові записки. 2015. № 1. С. 109–119;

Сокол М., Ходачинський В. Поняття та ознаки законного інтересу у трудовому праві. Історико-правовий часопис. 2018. № 2. С. 85–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ipch_2018_2_21;

Коваленко О.О. Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю. Науковий збірник Хмельницького університету управління і права «Університетські наукові записки». 2016. № 59. С. 39–51;

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# Text;

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.