ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

О. А. Задихайло

Анотація


Метою наукової статті є дослідження проблем, що виникають під час застосування рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві, та визначення способів їх вирішення.
У статті проаналізовано наукові підходи вчених щодо правового типу рішень ЄСПЛ. Визначено, що основні проблеми, які виникають під час застосування практики ЄСПЛ у процесі розгляду та вирішення справ в адміністративних судах пов’язані з недоступністю рішень ЄСПЛ, ухвалених проти інших держав, через відсутність їхніх перекладів, неодна- ковим розумінням правового типу рішень ЄСПЛ як серед науковців, так і серед практичних працівників, відсутністю належного рівня правової культури та навичок застосування практики ЄСПЛ серед суддів. Автор статті дійшов висновку, що вирішення зазначених проблем потребує невідкладних заходів з боку держави, зокрема створення спеціального реєстру офіційно перекладених рішень Європейського суду, проведення роз’яснювальної роботи щодо використання практики ЄСПЛ з боку вищих судових інстанцій, подальшої оптимізації адміністративно-процесуального законодавства, що дозволить досягти прогре- сивних змін у застосуванні рішень ЄСПЛ в адміністративному судочинстві України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коломоєць Т., Лютіков П. Практика ЄСПЛ та адміністративне судочинство. Юридична газета. 2017. URL:www.pressreader.com.;

Кодекс адміністративного судо- чинства України від 6 липня 2005 року. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446;

Васильєв С. В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України. Проблеми законності. 2012. Вип. 120. С. 70–82;

Дрогозюк К. Б. 22 Процесуально-правовий характер рішень Європейського суду з прав людини в доказуванні в цивільному процесі України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 2. С. 58–63;

Комаров В. В. Європейська конвенція про захист прав людини та основопо- ложних свобод і практика судочинства. Проблеми теорії та практики цивільного судо- чинства. 2008. С. 13–38;

Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. С. 55–58;

Фулей Т. Застосування практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя: науково-методичний посібник для суддів. Київ, 2015. 208 с.;

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV: зі змінами та доп. станом на 2 грудня 2012 р. Відо- мості Верховної Ради України (ВВР). 2006. № 30. Ст. 260;

Ісмайлов К. Ю. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел права України. Держава і право.2011. Bип. 51. С. 75–80;

Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування / пер. з англ. Київ: АртЕк, 1997. 624 с.;

Боссарт Д., Деммке К. Державна служба в країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / пер. з англ. О. М. Шаленко Київ: Міленіум, 2004. 128 с.;

Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. С. 55–58;

Гіждіван Л. Ю. Становлення та розвиток співробітництва України з Радою Європи у сфері прав людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: 12.00.11. Київ, 2001. 16 с.

Завгородній В. А. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 15. Т. 1. С. 19–22;

Задирака Н. Ю. Рішення Європейського суду з прав людини у правовій системі конти- нентального права як джерело адміністративного процесуального права. Адміністративне право і процес. 2014. № 3(9). С. 234–244;

Андріанов К. В. Правова природа рішень Євро- пейського суду з прав людини. Право України. 2002. № 3. С. 37–42;

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 серпня 1997 р. Відомості Верховної Ради. 1997. № 40. Ст. 263;

Гончарук М., Литвинец Л. Применение решений Европейского суда по правам человека в судебной практике: проблемы интерпретации. URL:pravotoday.in.ua/ ru/ press-centre/ publications / pub-861/;

Про судове рішення в адміністративній справі : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 7 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.