ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ: НОВЕЛИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан

Анотація


Автори досліджують договір фінансового лізингу в системі господарсько-
правових договорів крізь призму новел українського законодавства. На переконання авторів, договір фінансового лізингу є господарсько-правовим договором, який посідає самостійне місце серед орендних договорів у сфері господарської діяльності. Зазначається, що самостій- ність договору фінансового лізингу як господарсько-правового договору обумовлюється метою договору фінансового лізингу, господарським характером лізингових операцій, об’єктом фінансового лізингу, основними ознаками фінансового лізингу та змістом договору фінансового лізингу, суб’єктним складом договору фінансового лізингу. Автори вважають, що для вдосконалення розуміння договору фінансового лізингу як господарсько-правового договору необхідно закріпити у ст. 1 Закону про лізинг таке поняття договору фінансового лізингу: «Договір фінансового лізингу – це господарсько-правовий договір, за яким лізин- годавець зобов’язується на строк та за плату передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та може передбачати надання лізингоодержувачу посередницьких і допоміжних послуг». На думку авторів, включення у наведену нормативну дефініцію всіх трьох видів послуг із фінансового лізингу матиме практичну спрямованість, адже дозволятиме фіксувати безпосередньо в договорі фінансового лізингу додаткові мож- ливості для сторін без укладання супутніх договорів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 16. Ст. 68;

Про фінансовий лізинг: Закон України від 4 лютого 2021 р. № 1201-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1201-20#n231;

Барбара В.П., Грабовська А.О. Закон України «Про фінансовий лізинг»: складні питання застосування у контексті правових позицій Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2014. № 3. С. 42–48;

Малишко В.М., Микитюк М.С. Пра- вова природа лізингу. Наукові праці Національного авіаційного університету. 2015. № 1 (34). С. 121–124;

Карпечкін Т.П. Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 38. С. 204–208;

Замрига А.В. Теоретико- правова природа господарських договорів у національному та європейському праві. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 60–66;

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13–14. № 15–16. № 17. Ст. 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17;

Мартинюк А. Об’єкт та предмет договору контрактації сільськогосподарської продукції. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 1. С. 81–85.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.