КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ CОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

Т. Г. Головань

Анотація


Метою наукової статті є дослідження концептуальних засад соціального діалогу в Україні щодо ефективності їхнього впровадження. Автор акцентує увагу на відсут- ності єдиного наукового розуміння окремих елементів соціального діалогу. У науковій літе- ратурі зустрічаються суперечливі тлумачення принципів соціального діалогу, трипартизму, форм соціального діалогу,  механізмів забезпечення соціального діалогу тощо. Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на формування концепції сучасної української моделі соціального діалогу з урахуванням позитивного європейського досвіду. Ураховуючи, що Україна обрала актуальним напрям подальшої євроінтеграції, важливим залишається питання приведення сфери соціального діалогу до  відповідних європейських стандартів. Євроінтеграція потребує радикального реформування соціального діалогу. Наявна система соціального  діалогу  не  є  цілісною,  ефективною  через  відсутність  розуміння  механізмів соціального діалогу та чіткого нормативно-правового регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О.О. Окремі проблеми здійснення соціального діалогу в Україні через призму характеристики його принципів у світлі входження до ЄС // Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди «Право». Харків, 2017. Вип. 28. С. 85–90;

Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у тру- довому праві України: дис. … д-ра юрид. наук 12.00.05 / Київський національній ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 428 с.;

Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 208 с.;

Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2006. 200 с.

Чанишева Г.І. Соці- альний діалог у сфері праці як один з основних принципів трудового права: Часопис циві- лістики. 2017. Вип. 27. С. 162–166;

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/ sis/index.shtml;

Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков; 2-е изд. М.: Наука, 1979. 303 с.;

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 р. №2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 2862-17;

Тристоронні консультації / переклад з англ.; наук. ред. В.І. Костриця. К.: Міле- ніум, 2002. 108 с.;

Рихлі Л., Прітцер Р. Діалог на національному рівні у країнах – кандидатах на вступ до Європейського Союзу: спеціальна програма соціального діалогу, трудового права і трудового законодавства. Женева: Міжнародне бюро праці, 2003. 53 с.;

Петроє О. Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 245–254;

Капліна Г.А. Модель соціального партнерства в Україні: проблеми запозичення зарубіжного досвіду. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2014. № 29. С. 55–61.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.