ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАКТИКОЮ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

О. О. Коваленко

Анотація


Мета наукової статі полягає у визначенні окремих проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу та практикою країн Євро- пейського Союзу щодо охорони комерційної таємниці у сфері трудових відносин. Наголо- шується, що очевидною є необхідність заповнення прогалин правового регулювання охо- рони комерційної таємниці в трудових відносинах нормами саме трудового законодавства. Однак необхідно зважено визначити, як це здійснити, оскільки єдиною можливістю убе- зпечити роботодавця від порушення його права в цій сфері є передбачення в трудовому договорі як однієї умови щодо його змісту обов’язку працівника не розголошувати комер- ційну таємницю, яка не надто ефективно діє для досягнення мети. Але починати вирішення питання потрібно з аналізу норм цивільного законодавства щодо визначення об’єктів інте- лектуальної  власності,  окреслення  яких  в  частині  приналежності  до  них  комерційної таємниці на сьогодні не відповідає практиці європейських країн.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук Г.О. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Androshchuk_Trade-Secrets-О.О. Коваленко

in-the-EU-UKR.pdf.;

Зайцева-Калаур І. В. Охорона комерційної таємниці – ефективна скла- дова забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання. URL: http://www.lsej.org.ua/ 4_ 2016/ 12.pdf.;

Капіца Ю. М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Євро- пейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України. 2016. № 1 (13). С.251– 256. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Kapitsa13.pdf.;

Редько К. Ю., Куніцька З. Е. Комерційна таємниця: особливості та проблеми нормативно-правового забез- печення в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy. nayka. com. ua/pdf/5_2021/36.pdf.;

Сліпачук О. Комерційна таємниця на підприємстві. HR- лига. URL: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=343;

Спиридонова Н. Проблемні питання прав інтелектуальної власності роботодавця на об’єкти інтелектуальної власності, створені працівниками. Юридична газета online. URL: https://yur-gazeta.com/ publi- cations/practice/trudove-pravo/problemni-pitannya-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-robotodavcya- na-obekti-intelektualnoyi-vlasnosti-s.html.;

Черкасов О.В. Щодо відповідальності працівни- ків за розголошення комерційної таємниці Актуальні питання інтелектуальної власності інноваційного розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2012. С. 114–118;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/436-15#Text;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5#Text;

Директива 2004/48/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIA- MENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTEL- LECTUAL PROPERTY RIGHTS (Text with EEA relevance)) OJ L 157, 30.4.2004. P. 45–86;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.