ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ БЕЗ ЗГОДИ АВТОРА (НА ПРИКЛАДІ СУДОВИХ СПРАВ)

О. С. Прийменко

Анотація


Метою статті є вивчення дозволених меж вільного використання творів із зазначенням імені автора і джерела запозичення з огляду на поставлену мету відповідно до судової практики. У роботі зазначено, що питання використання коротких уривків з опуб- лікованих творів, а також використання творів як ілюстрацій у виданнях навчального типу отримало належну увагу з боку вчених, але й досі залишається дискусійним. Проаналізовано судові справи з цих питань. У статті запропоновано під час правозастосування у випадку сумнівів надавати пріоритет правам авторів творів та враховувати загальні засади цивіль- ного  законодавства,  тому  що  невиправданість  дій  поставленій  меті  може  породжувати судові суперечки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Троцька В. М. Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. Вип. 1. С. 32–41;

Цивільний кодекс України від 16січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/435-15;

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12;

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_051;

Рішення Апеляційного суду міста Києва від 17 червня 2016 р. у справі № 758/1464/15-ц: Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court. gov.ua/Review/58674725;

Ніколаєв Є. Академічна доброчесність. Інформаційний бюле- тень. 2019. Вип. 4. URL: https://skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-04.pdf;

Капіца Ю.М. Видавничий процес і авторське право. Наука України у світовому інформа- ційному просторі. 2019. Вип. 16. С. 59–73. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.391.059;

Постанова Верховного Суду України від 23січня 2018 р. у справі № 569/11789/15-ц: Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71897142;

Шахбазян К. С. Застосування в наукових публікаціях цитат із опублікованих творів, права на які належать іншим авторам. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2017. Вип. 14. С. 51–58. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.337.051;

Зайцева-Калаур І. В. Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ. Часопис Академії адво- катури України. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_10;

Тобота Ю. А. Принцип справедливості, добросовісності і розумності в цивільному праві: монографія. Харків: ХНПУ, 2020. 140 с.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 20 лютого 2020 р. у справі № 559/32/17: Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87756145.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.