ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ: ПРОБЛЕМИ ПРЕЗУМПЦІЇ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ

О. М. Пономаренко

Анотація


Метою наукової  статті  є  аналіз  проблем,  пов’язаних  зі  застосуванням зумпції спільної сумісної власності до майнових відносин жінки та чоловіка, які мешкають однією сім’єю без реєстрації шлюбу з метою вдосконалення правового регулювання цієї сфери.  Матеріал: під  час  дослідження  акцентовано  увагу  на  тому,  що  зміст  сімейних стосунків, які складаються між чоловіком та жінкою в шлюбі не відрізняються від сімейних стосунків осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Єдиною відмінністю між ними є факт державної реєстрації. Відсутність державної реєстрації фактичних шлюбних стосунків  є  причиною  виникнення  в  суб’єктів  цих  стосунків  значної  частини  проблем. Аналіз судової практики дозволів виокремити такі проблеми: визначення терміну, з якого на майно, яке набуте такими особами, розповсюджується режим спільної сумісної власності; застосування  гарантій  захисту  прав  одного  з  фактичних  членів  подружжя  від  недобро- совісних дій титульного власника щодо розпорядження спільним майном без згоди тощо. Звернено увагу на суперечливість сформованої практики Верховного Суду щодо встанов- лення факту співмешкання однією сім’єю та визнання права спільної сумісної власності на майно, яке набуте особами під час перебування у фактичних шлюбних відносинах, розпов- сюджується виключно на майбутні стосунки та не має зворотної сили. Автор статті дійшов висновку, що в процесі реформування цивільного законодавства необхідно запропонувати жінці та чоловіку, які мешкають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, способи оформлення таких стосунків (подання спільної заяви, спільне заповнення анкети тощо) з занесенням відомостей про сімейний стан таких осіб до реєстру.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс законов о браке, семье и опеке. Юридическое издательство НКЮ СССР. Москва, 1940;

Максимова О. Д. Обсуждение и принятие Кодекса РСФСР о браке, семье и опеке 1926 года во Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Право и политика. 2014. № 7. С. 1051–1062. DOI: 10.7256/1811-9018.2014.7.12437 https://nbpublish. com/ lpmag/ contents_2014_7.html#29957;

Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілистики. Київ: Юріком Інтер, 2016;

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Видавницький дім «Ін Юре», 2003;

Борминская Д. Новые тенденции в развитии семейного права: внебрачные союзы на примере отдельных европейских стран. Семейное и жилищное право. 2007. № 2. URL: https://center-bereg.ru/d1203.html;

Розгон О. Правовий режим майна осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Мала енциклопедія. 2016. № 5 (89). URL:

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15727/2/Розгон%20О.%20Правовий%20режим%20майна%20осіб%2C%20які%20проживають%20однією%20сім’єю%20без%20реєстрації%20шлюбу.pdf.;

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / Жилінкова І. В. Харків: Ксилон, 2008;

Борисова В. І. Фактичні стани в сімейному праві України. Десяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2021. [Електронне видан- ня];

Мельниченко Ю. О. Матеріальні та процесуальні аспекти фактичних шлюбних правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2021;

Мельниченко Ю. О. Матеріальні та процесуальні аспекти фактичних шлюбних правовідносин: дис. …канд. юрід. наук: 12.00.03. / Одеса, 2020. http://dspace.univer.kharkov. ua/ bitstream/123456789/16031/2/aref-Melnichenko.pdf.;

Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков: Ксилон, 2000.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.